JAK POPROWADZIĆ ZEBRANIE WSPÓLNOTY, ABY BYŁO SUKCESEM ZARZĄDCY

Szkolenie obejmuje całokształt spraw związanych z zebraniem wspólnoty mieszkaniowej – zwołaniem zebrania, uzgodnieniem jego porządku i tematyki oraz prowadzeniem zebrania zgodnie z wymogami Ustawy o własności lokali.

Czy wiesz:

 • Jak prawidłowo zwołać zebranie wspólnoty zachowując ustawowy 7-dniowy termin zawiadomienia?
 • Kiedy należy zwołać zebranie a kiedy winno się ono odbyć, czy zwołanie zebrania i jego odbycie jest tożsame?
 • Jak i kto ustala porządek zebrania?
 • Kto prowadzi zebranie a kto je protokołuje, czy protokół jest konieczny?

Korzyści ze szkolenia:

 • Uniknięcie najczęściej stosowanych błędów
 • Właściwa interpretacja zapisów Ustawy o własności lokali (UWL)
 • Zapoznanie się z najnowszym orzecznictwem dotyczącym tej tematyki
 • Gruntowne przygotowanie się do tegorocznego cyklu zebrań sprawozdawczych

Obowiązująca obecnie, znowelizowana Ustawa o własności lokali zawiera szereg zapisów nieprecyzyjnych, których interpretacja może być niejednoznaczna. Może to skutkować błędami popełnianymi przez zarządcę w procesie szeroko pojętego procesu zebrania wspólnoty mieszkaniowej. A stąd już tylko mały krok do skutecznego zaskarżenia części bądź wszystkich uchwał, jakie zostały podjęte na zebraniu.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie adresowane jest w zasadniczej mierze do zarządców nieruchomości, ale nie tylko. Szkolenie jest doskonałą okazją dla członków wspólnot mieszkaniowych (właścicieli lokali) a w szczególności dla Zarządów Wspólnot, aby nabyć praktyczną wiedzę o własnych prawach i obowiązkach w tym temacie.

PROGRAM SZKOLENIA:

Tematy wprowadzające.

 1. Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej, kto może być członkiem wspólnoty, przykłady.
 2. Pojęcie nieruchomości wspólnej, jej granic i konsekwencji dla zarządcy stąd wynikających.
 3. „Mała” i „duża” wspólnota. Czy mała wspólnota może stać się dużą?
 4. Pojęcie pomieszczenia przynależnego i najczęściej spotykane przykłady.
 5. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej jako podstawa obliczeń przy głosowaniu   uchwał wspólnoty.
 6. Lokal wykupiony i lokal wyodrębniony. Czy lokal samodzielny jest lokalem wyodrębnionym?
 7. Konieczność wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 8. Zarząd powierzony i zarząd wybrany – istota różnicy.
 9. Czynności zarządu zwykłego i czynności przekraczające zarząd zwykły, czyli zastrzeżone dla zebrania wspólnoty.

II. Zebranie wspólnoty mieszkaniowej.

 1. Prawidłowe zwołanie zebrania wspólnoty, kto może zwołać zebranie wspólnoty, sposoby dostarczania zawiadomień o zebraniu członkom wspólnoty.
 2. Termin, w jakim zebranie winno się odbyć – teoria i praktyka.
 3. Wymagana treść zawiadomienia o zebraniu wspólnoty.
 4. Porządek zebrania i tryb zgłaszania wniosków o jego zmianę.
 5. Metody podejmowania uchwał.
 6. Sposoby głosowania we wspólnocie mieszkaniowej i wynikające stąd obowiązki zarządcy.
 7. Zaskarżanie uchwał do sądu.
 8. Sprawdzanie uprawnień osób uczestniczących w zebraniu i pełnomocnictwa właścicieli lokali.
 9. Współudział właściciela lokalu w zarządzie nieruchomością wspólną.
 10. Absolutorium dla Zarządu Wspólnoty i przyjęcie sprawozdania Zarządu. Skutki rozwiązań pozytywnych i negatywnych.
 11. Lista dłużników wspólnoty mieszkaniowej – Ustawa o własności lokali a Ustawa o ochronie danych osobowych.
 12. Psychologia na zebraniu wspólnoty – minimum wiedzy zarządcy.

Koszt: 290 zł/osoba (dla Członków PFSZN rabat 20%)
Termin: 23 stycznia 2013 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca:

mgr Michał Wajszczak– licencjonowany zarządca,  pracujący w zawodzie zarządcy nieruchomości od 1995 roku, początkowo jako kierownik administracji budynków komunalnych na warszawskich Bielanach, od 2002 roku jako współwłaściciel i dyrektor prywatnej spółki kontynuującej zarządzanie 130 budynkami na Bielanach w Warszawie, odpowiedzialny m.in. za organizację zebrań wspólnot mieszkaniowych. Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – sekcji zarządców nieruchomości przy Ministrze Infrastruktury. W latach 1995 – 2011 zorganizował i poprowadził około 1500 zebrań wspólnot mieszkaniowych!