Jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji eksploatacji i remontu budynków

Czy wiesz?

 • Remont budynku, modernizacja, przebudowa, konserwacja – gdzie zapisać informacje
  w książce
  , jakie dokumenty załączyć?
 • Nieruchomość „na gwarancji” usterki, wady gwarancyjne, czy powinny się znaleźć
  w KOB, jeśli tak, to gdzie i jak prawidłowo je wpisać?
 • Co zrobić z protokołami, które nie wymagają wpisu?
 • Usterki, błędy i wadliwe prace budowlane pojawiające się podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych – Jak skutecznie je zareklamować i wyegzekwować ich naprawę?

Korzyści ze szkolenia:

 • Na szkoleniu omówione zostaną podstawy obowiązkowych przeglądów.
 • Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe przeglądy, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich nie wykonywanie.
 • Omówiona będzie książka obiektu budowlanego, która służy do dokumentowania przeprowadzonych przeglądów.
 • Elementem szkolenia będzie szczegółowy instruktaż jak prowadzić książkę obiektu budowlanego.
 • Omawiany materiał będzie zawierać liczne praktyczne uwagi i wskazówki.

 

Rozporządzenie Ministerstwa Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) nieprecyzyjnie określa, w jaki sposób należy wypełniać Książkę Obiektu   Budowlanego. Z raportu NB wynika, że zarządcy mają ogromny problem z zastosowaniem wytycznych rozporządzenia, ponieważ nie wiedzą, jakie informacje wprowadzać do KOB i jak dokumentować przeglądy, remonty i badania techniczne w budynku. W 85% skontrolowanych KOB inspektorzy stwierdzają poważne nieprawidłowości.

Odbiorcy szkolenia:
•    pracownikom nieruchomości publicznych i instytucjonalnych,
•    członkom wspólnot mieszkaniowych,
•    mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowych,
•    zasobów komunalnych
•    budownictwa społecznego.

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Zgodnie z art. 93 §1 ustawy PB, kto nie spełnia obowiązku prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego, podlega karze grzywny”.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Praktyczne aspekty stosowania Ustawy Prawo Budowlane.

 • Ustawa prawo budowlane
 1. definicje
 2. nadzór nad dokumentacją
 3. obowiązki właściciela i zarządcy
 4. obowiązkowe kontrole
 5. terminy wykonywania kontroli
 6. osoby uprawnione do wykonywania przeglądów
 7. obowiązki w przypadku zagrożeń
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
 1. terminy wykonywania kontroli
 2. zasady wykonywania kontroli
 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

2. Okresowa kontrola sprawdzenia stanu sprawności technicznej i użytkowej:

 • Kontrola instalacji gazowej;
 • Kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
 • Kontrola instalacji piorunochronnej;
 • Kontrola i pomiar instalacji elektrycznych;
 • Kontrola urządzeń dźwigowych.

3. Przeprowadzenie przeglądów roboczych.

4. Odbiór robót budowlanych.

5. Prowadzenie książki obiektu budowlanego

 • podstawa prawna
 • cel prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • zawartość
 • dokonywanie wpisów.

6. Warsztaty praktyczne i indywidualne konsultacje

 

Koszt: 290 zł/osoba (232 zł dla członków PFSZN)

Termin: 13 marca 2013 roku
Godziny: 10.00-16.00 (8 godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Szkolenie poprowadzi: Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej  Collegium Varsoviense oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Prof. Wiszniewskiego
w Warszawie. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista
w opracowywaniu i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości. Od 2006 roku Dyrektor Zarządzający TBS Bemowo w Warszawie. Wykładowca wielu tematów
z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów do nieruchomości budynkowej. Autor publikacji pt. :ALGORYTM ROZLICZANIA MEDIÓW”, „PORADNIKA ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI” oraz opracowania pt. „INWENTARYZACJA FUNDAMENTEM ZARZĄDZANIA”. Ponadto jest autorem oprogramowania „MEDIATOR” do rozliczania mediów, „SANITOR” do rozliczenia kosztów utrzymywania czystości, „INWENTOR” do inwentaryzacji zasobu, czy „DOKUMENTOR” będącym zbiorem firmowej  dokumentacji w ograniczonej edycji, dla potrzeb TBS Bemowo.