Jak skutecznie przeprowadzić zebranie wspólnoty? - 29 stycznia 2019 r.

Czy wiesz:
 • Jakie są podstawy prawne regulujące wzajemne stosunki pomiędzy zarządcą a zarządem wspólnoty?
 • Czy można wykonywać zadania, które nie wynikają z umowy o zarządzanie?
 • Kiedy należy zacząć przygotowywać się do zebrania wspólnoty?
 • Czy można przeprowadzić sprawozdawcze zebranie wspólnoty później niż w I kwartale roku?
 • Co obowiązkowo musi zawierać protokół z zebrania, a jakie zapisy są całkowicie zbędne?
Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat współpracy z zarządem wspólnoty, przygotowaniem i prowadzeniem zebrań wspólnot. Podane są przepisy prawa regulujące kwestie związane z zawarciem umowy o zarządzanie, przygotowaniem, zwołaniem i przeprowadzeniem zebrania oraz praktyczne rady jak szybko i skutecznie je przeprowadzić. Omówiona zostanie zawartość sprawozdania zarządu wspólnoty, plan gospodarczy oraz protokołowanie zebrania. Podane będą praktyczne rady jak unikać błędów przy zwoływaniu zebrań, ich prowadzeniu oraz głosowaniu nad uchwałami. Szkolenie ma za zadanie wskazanie podstaw prawnych regulujących stosunki zarząd wspólnoty – zarządca, omówienie problematyki dotyczącej umowy o zarządzanie, uwzględnienia w niej wymagań określonych przepisami prawa jak i interesów stron umowy. Podane będą wskazówki jak przeprowadzić prawidłowo zakończenie współpracy.
Korzyści ze szkolenia:
 • Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione podstawy prawne regulujące wzajemne stosunki pomiędzy zarządem a zarządcą wspólnoty oraz wynikające z tego obowiązki.
 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak kształtować umowę o zarządzanie, tak aby była ona korzystna i bezpieczna dla obydwu stron.
 • Omówione zostaną zadania i obowiązki zarządu i zarządcy nieruchomości w zakresie przygotowania się do zebrania wspólnoty.
 • Podane zostaną wskazówki techniczne w zakresie przygotowania zabrania wspólnoty Podane będą zasady przeprowadzenia zebrania wraz z elementami socjotechniki.
 • Omówione będą zasady protokołowania, oraz zawartość protokołu z zebrania wspólnoty.
 • Podane będą wzory postępowania i dobrych praktyk we współpracy zarządcy z zarządem wspólnoty.
 • Omówione będzie zagadnienie zakończenia współpracy zarządcy ze wspólnotą a w tym podstawowe zasady asertywności.
Odbiorcy szkolenia:
Szkolenie skierowane jest:
 • do zarządców nieruchomości, którzy zarządzają, wspólnotami mieszkaniowymi oraz
 • do zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać zasady i obowiązki w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniowa wynikające z przepisów prawa.
Program szkolenia:
Moduł I – Przepisy prawa regulujące wzajemne relacje zarządca – zarząd wspólnoty
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa o własności lokali kodeks cywilny kodeks postępowania cywilnego
 • umowa o zarządzanie
 • podstawy prawne
 • istotne elementy umowy o zarządzanie
 • wzory umów
Moduł II – Przygotowanie do zebrania
 • sprawozdanie zarządu lub zarządcy
 • plan gospodarczy
 • projekty uchwał
 • porządek obrad
 • zawiadomienia o zwołaniu zebrania
 • weryfikacja wykazu właścicieli i przypadających im udziałów
 • karty lub listy do głosowania
Moduł III – Zwołanie i przeprowadzenie zebrania
 • uprawnieni do udziału w zebraniu
 • prowadzenie zebrania
 • głosowanie wniosków i uchwał
 • protokół z zebrania
 • działania po zebraniu
 • zbieranie głosów w trybie indywidualnego ich zbierania przez zarząd
 • powiadomienie właścicieli o wynikach głosowania
 • realizacja przyjętych uchwał i wniosków
Moduł IV – Zalecane wzory postępowania i dobrych praktyk
 • planowanie
 • komunikacja
 • sprawozdawczość
 • kontrola
 • zakończenie współpracy
 • konflikty
 • asertywność
 • sposoby rozwiązania umowy
 • wzajemne rozliczenia
TERMIN: 29 stycznia 2019 r. godz. 9:00-15:00
MIEJSCE: Warszawa, ul. Nowogrodzka 49
KOSZT: 260 zł/os. + 23% VAT – członkowie PFSZN
                310 zł/os. + 23% VAT – pozostali uczestnicy
Karta zgłoszeniowa – zebranie wspólnoty

WYKŁADOWCA:

Michał Substyk licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja Nr 7687, uzyskana w roku 2001. Nieruchomościami, a w tym ich zarządzaniem, zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zajmując się nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, a w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje, przygotowaniu oraz prowadzeniu inwestycji. Jest członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości “Warecka”, oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości. Był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości.