Kontrole i odbiory w procesie inwestycyjnym

Czy wiesz:

 • Jakie uprawnienia posiada PINB oraz kogo i w jakim trybie może kontrolować?
 • Kto i w jakim zakresie może skontrolować zgodność obiektów budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi?
 • Kiedy inwestor może stracić pozwolenie na budowę i co może zrobić w takim przypadku?
 • Jakie są obowiązki i prawa inspektora nadzoru?
 • Kiedy mamy nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego, a kiedy istotne?
 • Jakie są procedury zgłaszania wad budowlanych oraz terminy ich usuwania?
 • Jak przygotować dokumentacje do odbioru?
 • Jakie kompetencje i prawa posiada komisja odbiorowa?

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom szkolenia mechanizmów rządzących procesem odbiorowym. Wskazane zostanie kiedy powstają powstają podwaliny procesu odbiorowego i kto jest odpowiedzialny za ustalenie ich zasad. Do tego dołożone zostaną informacje o formalnych aspektach odbiorów, a w tym służbach zewnętrznych, ich uprawnieniach oraz zakresach wykonywanych przez nie kontroli. Omówione zostaną zasady i procedury jakich należy przestrzegać, aby być dobrze przygotowanym do kontroli i odbiorów robót budowlanych i aby ich rezultat satysfakcjonował wszystkie strony procesu inwestycyjnego, nie doprowadzając do konfrontacji kończącej się nie rzadko w sądzie.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione procedury przygotowywania się do odbiorów i kontroli obiektów budowlanych.
 • Omówione zostaną zadania i obowiązki poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego.
 • Wskażemy kto odpowiada za przygotowanie procesu odbiorowego.
 • Wskazana zostanie waga nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji robót budowlanych.
 • Omówione zostaną umowy o roboty projektowe i umowa o roboty budowlane (remontowe), ich znaczenie, skutki dla dochodzenia usuwania wad oraz przyszłej eksploatacji budynku.
 • Wskażemy jak przygotować prawidłowo przygotować wniosek o pozwolenie na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu robót.
  Powiemy w jaki sposób przygotować do kontroli dokumentację podwykonawczą, m.in. obmiar powykonawczy, projekt powykonawczy oraz dokumenty gwarancyjne i eksploatacyjne.

Odbiorcy szkolenia:
Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

 • Wszystkich uczestników zajmujących się realizacją procesu budowlanego zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora.
 • Osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie architektów i projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru.
 • Pracowników organów administracji publicznej zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych, również współfinansowanych ze środków UE, a także kontrolujących realizację takich inwestycji.
 • Pracowników nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego.

Program szkolenia:
Moduł I –Instytucje i ich uprawnienia kontrolne w procesie budowlanym wg obowiązującego prawa – od prac projektowych po odbiory powykonawcze.

 • Uprawnienia posiada GUNB i WINB oraz kogo i w jakim trybie mogą kontrolować.
 • Kontrole organów administracji architektoniczno – budowlanej.
 • Inspekcje, które może przeprowadzić Państwowa Straż Pożarna oraz inspektorzy BHP i PIP.
 • Zgodność obiektów budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi.

Moduł II – Kontrole na etapie przygotowanie inwestycji.

 • Zgodność opracowanego projektu budowlanego z wymogami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych oraz w MPZP.
 • Zgodność realizacji procesu inwestycyjnego z wymogami ustawy Prawo budowlane.
 • Uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę w jej trakcie lub po zakończeniu. Moduł III – Dokumentowanie i kontrole przebiegu robót budowlanych
 • Ustanawianie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
 • Kontrola dokumentacji budowy.
 • Nieistotne odstąpienie od pozwolenia na budowę lub projektu budowlanego.
 • Kary za błędy i niedopatrzenia budowlane.
 • Terminy i procedury zgłaszania wad budowlanych oraz terminy odwołań od niekorzystnych decyzji inspektorów.

Moduł IV – Procedury prawne i formalne odbioru robót, w tym także odbiory instalacyjne, częściowe i końcowe.

 • Przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie gotowość obiektu do odbioru
 • Kompetencje i prawa komisji odbiorowej oraz zakres i sposób odbioru budowy.
 • Wzorowy protokół odbioru.
 • Kaucja gwarancyjna i kary umowne.

Moduł V – Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wg obowiązującego prawa.

 • Przygotowanie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu robót.
 • Przygotowanie dokumentacji do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie.
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, oraz dokumentacji gwarancyjnych i eksploatacyjnych do przekazania właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego.
 • Wykrycie nieprawidłowości podczas końcowej kontroli obiektu, kary finansowe oraz skuteczne metody postępowania naprawczego.

Moduł VI – Rozliczanie kontraktów budowlanych

 • Odpowiedzialność za rozliczenie podwykonawców w przypadku ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy lub przedwczesnego rozwiązania umowy o roboty budowlane.
 • Obligatoryjne terminy płatności za dodatkowe prace budowlane nie ujęte w umowie.
 • Odpowiedzialność projektanta i wykonawcy robót za ewidentne błędy budowlane.
 • Ogłoszenie upadłości wykonawcy robót a dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi oraz z tytułu kaucji gwarancyjnej.

Wykładowca:

Termin:

28 czerwca 2017 r. – Warszawa, Centrum Szkoleniowe Pankiewicza, ul. Pankiewicza 3 (9:00-16:00)

14 lipca 2017 r. – Warszawa, Centrum Szkoleniowe Pankiewicza, ul. Pankiewicza 3 (9:00-16:00)

Cena:

320 zł/os + 23% VAT – dla członków PFSZN
350 zł/os. + 23% VAT – dla pozostałych