"Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości" kurs 8-9 grudnia 2012 r.

KURS WEEKENDOWY !!!

“Kompendium wiedzy zarządcy nieruchomości”

w dniach 8-9 grudnia 2012r.

zdobądź 24 godziny obowiązkowego doskonalenia w jeden weekend !!!

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych informacji niezbędnych w pracy zarządcy nieruchomości. Na kursie zostaną poruszone zagadnienia związane z prowadzeniem KOB oraz dokumentacji eksploatacji i remontu budynku, najczęściej pojawiającymi się pułapkami w pracy zarządcy. Omówimy także proces inwestycyjny oraz perswazję. Kurs ma na celu przekazanie najważniejszych informacji niezbędnych w pracy każdego zarządcy nieruchomości.

DZIEŃ I
8 grudnia 2012

Godziny
Temat
09.00-13.30

Jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji eksploatacji i remontu budynków

1. Praktyczne aspekty stosowania Ustawy Prawo Budowlane.

 • Ustawa prawo budowlane
 1. definicje
 2. nadzór nad dokumentacją
 3. obowiązki właściciela i zarządcy
 4. obowiązkowe kontrole
 5. terminy wykonywania kontroli
 6. osoby uprawnione do wykonywania przeglądów
 7. obowiązki w przypadku zagrożeń
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
 1. terminy wykonywania kontroli
 2. zasady wykonywania kontroli
 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

2. Okresowa kontrola sprawdzenia stanu sprawności technicznej i użytkowej:

 • Kontrola instalacji gazowej;
 • Kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
 • Kontrola instalacji piorunochronnej;
 • Kontrola i pomiar instalacji elektrycznych;
 • Kontrola urządzeń dźwigowych.

3. Przeprowadzenie przeglądów roboczych.

4. Odbiór robót budowlanych.

5. Prowadzenie książki obiektu budowlanego

 • podstawa prawna
 • cel prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • zawartość
 • dokonywanie wpisów.

6. Warsztaty praktyczne i indywidualne konsultacje

14.00-18.00

Perswazja z akcji

1. Dlaczego wywieranie wpływu jest ważne

Świat biznesu zmienił się i pojawia się:

 • Zapotrzebowanie raczej na siłę osobistą,
 • Swoboda doboru kontrahentów gdzie kryterium nie jest tylko stopień profesjonalizmu
 • Rośnie potrzeba współpracy z tymi osobami, z którymi umiemy zbudować odpowiedni poziom zaufania

2. Etapy wywierania wpływu

 • W jaki sposób przygotować siebie, innych otoczenie do silniejszego oddziaływania na otoczenie.
 • Co się zmieni?
 • Na co osobiście mam się przygotować?

3. Język perswazji

 • Modele lingwistyczne
 • Wyrażenia wspierające, słowa klucze
 • Potykacze słowne

4. Strategie wywierania wpływu

 • Postawa osobista
 • Techniki wpływu

5. Prawa perswazji

 

DZIEŃ II
9 grudnia 2012

 

Godziny
Temat
09.00-13.30

Pułapki w zarządzaniu nieruchomościami

I. Niejasności i niedomówienie Ustawy o własności lokali.

 • Termin zwołania zebrania Wspólnoty czyli ile trwa I kwartał roku.
 • Kto ustala porządek zebrania czyli dyktat Zarządu Wspólnoty.
 • Odwołanie Zarządu Wspólnoty czyli droga przez mękę.
 • Powołanie Zarządu Wspólnoty czyli pułapki zarządu 4-osobowego.
 • Zwołanie zebrania wspólnoty na wniosek właścicieli reprezentujących 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej czyli czekamy na termin ustawowy.
 • Granice nieruchomości wspólnej czyli ocean nieporozumień.
 • Nieudzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty czyli mizerne skutki postawy opozycji.
 • Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej czyli kto ponosi konsekwencje cudzych błędów.
 • Status prawny pomieszczeń przynależnych czyli niezły bałaganik.
 • Pożytki z nieruchomości czyli jak wzbogacić się na naszym budynku.
 • Kompetencje Zarządu Wspólnoty czyli kto rozwiązuje umowę z zarządcą.
 • Dłużnicy Wspólnoty czyli tematy „tabu”.
 • Licytacja lokalu za długi czyli jak teoria potrafi rozmijać się z praktyką.
 • Wynagrodzenie zarządcy w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną czyli kto tak naprawdę nam płaci.

II. Prawo budowlane – nasz sprzymierzeniec czy przeciwnik.

 • Obowiązkowe przeglądy czyli brak dostępu do lokalu.
 • Przekroczenie terminu obowiązkowego przeglądu czyli kara PINB.
 • Skuteczność powiadomienia o obowiązkowym przeglądzie czyli dajmy zarobić Poczcie Polskiej.
 • Przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe czyli jak nie zabłądzić w tym labiryncie.
 • Podział instalacji na wspólną i prywatną na przykładzie instalacji elektrycznej czyli jak się obchodzi obowiązujące przepisy.
 • Obowiązkowy przegląd instalacji i urządzeń gazowych czyli co zrobić z niesprawną kuchenką i piecykiem.
 • Okapy (pochłaniacze zapachów) czyli jak kupić oficjalnie zabronione urządzenie.

III. Bilans rozliczenia mediów.

 • Rozliczenie zużycia wody czyli gdzie nam ta woda uciekła i co z tym dalej zrobić.
 • Rozliczenie wywozu nieczystości czyli ile osób  mieszka w tym lokalu.
 • Podzielniki kosztów czyli skuteczne zaciemnienie zagadnienia kosztów ogrzewania w budynku.
 • Nowe taryfy czyli kto ustala wysokość zaliczek.
14.00-18.30

Proces inwestycyjny krok po kroku?
Część I oraz II:

Przygotowanie inwestycji:

 • warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja środowiskowa;
 • przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę;
 • projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, STWiOR;
 • program funkcjonalno- użytkowy;
 • kiedy pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie;
 • dodatkowe opinie i decyzje (programy prac konserwatorskich, nadzory);
 • przygotowanie zamówień publicznych zgodnie z pzp (przetarg nieograniczony, ograniczony, zapytanie o cenę oraz inne możliwości wynikające z upup);

Część III:

Prowadzenie inwestycji:

 • zawiadomienie PINB o rozpoczęciu robót;
 • ustanowienie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • nadzór autorski, konserwatorski i archeologiczny;
 • dziennik budowy;
 • roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe;
 • rozliczanie inwestycji.

Zakończenie inwestycji:

 • zgłoszenie zakończenia robót;
 • pozyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Cześć IV:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • możliwości dofinansowania dla budownictwa mieszkaniowego, indywidualnego oraz innych inwestycji również ze środków budżetowych

 

Koszt: 850 zł/osoba (700 zł dla członków PFSZN)
Termin: 8-9 grudnia 2012 roku
Godziny: 09.00-18.30 (24 godziny w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22