Polski Oddział IREM oferuje uczestnikom rynku nieruchomości udział w następujących szkoleniach:

1. „ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH” EE855

Zagadnienia poruszane na kursie:

 1. Wspólnota mieszkaniowa – zarys polskich uregulowań prawnych
 2. Kto kieruje wspólnotą
 3. Umowy o zarządzanie i  opłaty
 4. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
 5. Pomoc w zarządzaniu finansami  
 6. Porozumiewanie się – co kto powinien wiedzieć

 

2. “ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI” EE 302

Zagadnienia poruszane na kursie :

 1. Zagadnienia własności
 2. Komunikacja i motywacja

1. Inspekcja nieruchomości
2. Umowa o zarządzanie nieruchomością
3. Przejęcie nieruchomości  
4. Marketing I: dane demograficzne  
1. Marketing II: analiza czynszu  
1. Marketing III: strategie najmu
1. Marketing IV: umowa najmu
2. Budżet i sprawozdawczość finansowa  
3. Wycena  
1. Utrzymanie budynku w stanie użytkowym  
2. Procedury postępowania w nagłych wypadkach

3. „MARKETING I WYNAJEM POWIERZCHNI HANDLOWYCH” MKL 404
Zagadnienia poruszane na kursie :
Specyfika najmu powierzchni handlowej
Ocena rynku
Czynsze w centrach handlowych
Ustalanie właściwej kombinacji typów najemców
Poszukiwanie potencjalnych najemców
Warunki umów najmu w centrach handlowych
Przygotowania do negocjacji
Po podpisaniu umowy
Inne możliwości w zakresie najmu powierzchni handlowej

4. „MARKETING I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH” MKL 405

Zagadnienia poruszane na kursie :

 1. O nieruchomościach wielorodzinnych
 2. Ocena rynku
 3. Tworzenie planu i strategii marketingowej
 4. Tworzenie planu i strategii dotyczących wynajmu
 5. Formułowanie umowy najmu
 6. Zatrzymywanie mieszkańców w nieruchomości
 7. Przyszłość nieruchomości wielorodzinnych

5. „MARKETING I WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH” MKL 406

Zagadnienia poruszane na kursie :

 1. Charakterystyka budynków biurowych
 2. Ocena rynku nieruchomości biurowych
 3. Opracowanie planu i strategii marketingowego
 4. Opracowanie strategii i planu wynajmu
 5. Formułowanie umowy najmu
 6. Poprawa utrzymania najemców
 7. Przyszłość nieruchomości biurowych

6. “ZARZĄDZANIE FINANSAMI W NIERUCHOMOŚCIACH – NIERUCHOMOŚĆ JAKO INWESTYCJA” EE 400

Zagadnienia poruszane na kursie :

 1. Koncepcje ekonomiczne
 2. Finanse
 3. Wycena
 4. Wartość pieniądza w czasie
 5. Zastosowanie zdyskontowanego przepływu gotówki
 6. Analiza najmu
 7. Podatki
 8. Prognoza przepływu gotówki i analiza finansowa
 9. Plan zarządzania i studium przypadku

7. “ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DECYZJI PODCZAS ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI / ETYKA DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI” EE 500/800

Zagadnienia poruszane na kursie :

 1. Rozpoznanie problemu – Cele właściciela; Rozpoznanie problemu; Studium przypadku,
 2. Badania i źródła informacji
 3. Pierwotne źródła danych; Wtórne źródła danych; Biblioteka prowadzonych badań;
 4. Załącznik dot. badań i scenariusz ćwiczenia
 5. 3. Analiza problemu: nieruchomość
 6. Obecny zarządca; Obecna kondycja fizyczna i ekonomiczna; Studium przypadku; Studium przypadku,
 7. 4. Analiza problemu: rynek
 8. Części składowe; Zmienne zewnętrzne; Wyznaczniki  popytu; Stopa absorpcji;
 9. Czynsz efektywny; Tabela porównawcza; Studium przypadku,
 10. 5. Rozwiązywanie problemów i testowanie
 11. Analiza finansowa pro forma; Prognozy przepływu gotówki; Rozwiązania finansowe; Testowanie,
 12. 6. Studium przypadku – Wieżowiec Kolorado,
 13. 7. Etyka w zarządzaniu nieruchomościami,

8. “ZARZĄDZANIE FIRMĄ ZARZĄDZAJĄCĄ NIERUCHOMOŚCIAMI” EE 701

Zagadnienia poruszane na kursie :

 1. Rozwój organizacyjny  
 2. Stworzenie podstawy strategicznej  
 3. Formalizowanie planów i strategii
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi  
 5. Ryzyko w biznesie  
 6. Finanse przedsiębiorstwa  
 7. Marketing  
 8. Negocjacje warunków umowy o zarządzanie
 9. Trendy i przyszłe możliwości

9. “ZABEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI PRZED TERRORYZMEM I SKUTKAMI KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH”  BDS
 
Zagadnienia poruszane na kursie :

 1. Stworzenie zespołu kierującego w sytuacjach zagrożenia,
 2. Opracowanie planu działania w sytuacjach zagrożenia,
 3. Opracowanie podręcznika procedur awaryjnych w sytuacjach zagrożenia,
 4. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa nieruchomości,
 5. Zagrożenia naturalne (pożary, powodzie itp.),
 6. Zagrożenia związane z działalnością ludzi (podłożenie bomby, manifestacje i pikiety, zabójstwa i wzięcie zakładników, terroryzm biologiczny),
 7. Ewakuacja użytkowników budynku,
 8. Procedury związane z korzystaniem z wind,
 9. Zagrożenia medyczne,
 10. Brak energii elektrycznej,
 11. Wpływ rodzaju nieruchomości na zakres działań związanych z zagrożeniami (biurowce, nieruchomości handlowe, budynki mieszkalne),
 12. Działania po ustąpieniu zagrożenia,
 13. Dokumentowanie i sprawozdawczość z zajścia sytuacji zagrożenia,
 14. Public Relations i kontakty z mediami,
 15. Ocena organizacji akcji awaryjnej.

W roku 2006 planowana jest organizacja następujących szkoleń :

19-20 maja 2006 – „Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.”EE 855;

9 – 10 czerwca 2006 – „Marketing i wynajem nieruchomości biurowych” MKL405;

7 – 9 września 2006 – „Zarządzanie finansami w nieruchomościach. Nieruchomość jako inwestycja” EE 400;

16 – 18 listopada 2006 – „Rozwiązywanie problemów w zarządzaniu nieruchomościami. Etyka zarządcy nieruchomości”EE 500/800

Najprawdopodobniej miejscem organizacji wszystkich wymienionych szkoleń będzie Warszawa – Hotel Rejtan. Gdyby okazało się, że znacząca ilość potencjalnych uczestników wywodzi się z określonej części Polski postaramy się zmienić lokalizację.

Informujemy również, że istnieje możliwość zorganizowania szkoleń oferowanych przez IREM jako „dedykowanych” określonej organizacji. Minimalna liczba uczestników szkolenia, jego termin i miejsce organizacji, a także cena są wówczas przedmiotem uzgodnień pomiędzy IREM Polska a kontrahentem.