Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego i prawidłowe użytkowanie nieruchomości po zmianach regulacji prawnych w 2016 r.

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych serdecznie zaprasza na poniższe szkolenie

“Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego i prawidłowe użytkowanie nieruchomości po zmianach regulacji prawnych w 2016 r.”

Program szkolenia:

Obowiązki zarządcy i właściciela obiektu zgodnie z wytycznymi NB na 2016 r.
1. Jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany i jaka odpowiedzialność za użytkowany obiekt spoczywa na właścicielu oraz zarządcy zgodnie z najnowszymi wytycznymi NB i zapisami Prawa Budowlanego?
2. Jakie wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku obowiązują w 2016 r.
3. Plany sytuacyjne, opracowania techniczne dotyczące obiektu, protokoły odbioru robót remontowych oraz protokoły awarii i katastrof budowlanych – co i w jakim zakresie należy dodatkowo umieścić w KOB wg aktualnych wytycznych NB.
4. Co przed sezonem zimowym trzeba skontrolować w pierwszej kolejności w zależności od rodzaju sprawdzanego budynku oraz jakie dokumenty i wpisy umieścić w KOB?
5. Co najczęściej ulega zniszczeniom w konstrukcjach, elewacjach zewnętrznych i wewnętrznych i może wpłynąć na bezpieczeństwo obiektu, kiedy podjąć decyzję o usunięciu usterki, a kiedy można się z nią wstrzymać.
6. Wymagania dotyczące kontroli instalacji – które z instalacji obecnych w budynkach mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych podlegają przeglądom, kiedy i jakie badania oraz pomiary należy wykonać i jak przygotować poprawnie wypełnione protokoły pokontrolne.
7. Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości.

Wskażemy przykłady zdarzeń, które muszą zostać zawarte w KOB,

 • Strona 2–7 – kto może dokonywać wpisów, jaka dokumentacja obowiązkowo powinna być dołączona do KOB, jak określić dane techniczne obiektu.
 • Strona 8–29 – jak prawidłowo dokumentować roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego obiektu, praktyczne zestawienie obowiązkowych protokołów.
 • Strona 30–44 – w jakich sytuacjach wymagane jest przygotowanie ekspertyzy lub opinii dotyczącej obiektu, w jaki sposób rejestrować wyniki badań technicznych, jak prowadzić wymaganą ewidencję.
 • Strona 45–69 – w jaki sposób przygotowywać specyfikacje i protokoły odbioru remontów, przebudów i modernizacji, aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli, które zdarzenia i w jaki sposób koniecznie trzeba odnotowywać w KOB, czy drobne naprawy instalacji i urządzeń zlokalizowanych na nieruchomości należy również dokumentować w KOB.
 • Strona 70–73 – kiedy zakwalifikować zdarzenie jako katastrofę budowlaną i jak to odnotować w KOB, w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy na wypadek awarii bądź katastrofy budowlanej.
 • Strona 74 – jak powinien wyglądać prawidłowo przygotowany wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu.

Analiza wniosków z kontroli NB przeprowadzonych w 2014 roku – jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów:

 • Na co zwracają szczególną uwagę inspektorzy NB podczas kontroli dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku.
 • Jakie błędy w dokumentacji budynku najczęściej znajdują inspektorzy i jakie kary grożą za to zarządcy.
 • Co robić, gdy dojdzie do wykrycia błędów w trakcie kontroli NB – jakie uprawnienia i obowiązki posiada zarządca budynku, kiedy i w jaki sposób można odwołać się od decyzji inspektora.
 • Jak poprawnie udokumentować wykonanie zaleceń pokontrolnych inspektorów nadzoru.

Wykładowca:

Termin:

 • 20 czerwca 2017 r. – Warszawa, Centrum Szkoleniowe Pankiewicza, ul. Pankiewicza 3 (9:00-16:00)
 • 12 lipca 2017 r. – Warszawa, Centrum Szkoleniowe Pankiewicza, ul. Pankiewicza 3 (9:00-16:00)

Cena:

250,00 zł./os. + 23 % VAT – członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSZN

280,00 zł./os. + 23 % VAT – pozostali uczestnicy