"Ewidencja rachunkowa zdarzeń gospodarczych i sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej" szkolenie w dniu 25 stycznia 2011 r.

Zasady rachunkowości. Ewidencja rachunkowa zdarzeń gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej według prawa, w tym prawa podatkowego, orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki. Zasady rachunkowości. Ewidencja rachunkowa zdarzeń gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej według prawa, w tym prawa podatkowego, orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady rachunkowości. Ewidencja rachunkowa zdarzeń gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej według prawa, w tym prawa podatkowego, orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki

1.1 Podstawa prawna dla zasad prowadzonej rachunkowości. Organ odpowiedzialny za wprowadzenie zasad rachunkowości oraz organ zatwierdzający zasady rachunkowości. Podstawowe regulacje zasad rachunkowości we wspólnocie mieszkaniowej.
1.2 Reguła memoriałowa i reguła kasowa w praktyce wspólnot mieszkaniowych
1.3 Plan kont wspólnoty mieszkaniowej. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej. Warunki prowadzenia ewidencji księgowej przy pomocy programów finansowo-księgowych FK. Dowody źródłowe i ich dekretacja zasada bieżących i trwałych zapisów w ewidencji księgowej, zasada rzetelności i zgodności z rzeczywistymi operacjami. Rok obrotowy w ewidencji księgowej. Zestawienia obrotów i sald, co miesiąc i po zakończeniu roku obrotowego. Narzędzia syntetyczne i analityczne w ewidencji księgowej
1.4 Ewidencja majątku, w tym majątku trwałego
1.5 Ewidencja przychodów i kosztów w działalności bieżącej i inwestycyjnej.
1.6 Rozrachunki z tytułu należności i zobowiązań

 

2. Wynik finansowy we wspólnocie mieszkaniowej. Sprawozdanie finansowe

2.1 Moment bilansowy i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w zakresie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
2.2 Możliwość ujęcia zdarzeń gospodarczych po momencie bilansowym
2.3 Zasady sporządzenia rachunku zysków i strat oraz bilansu oraz innych informacji dodatkowych. Organ odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego. Ciągłość bilansowa wyników finansowych.
2.4 Znaczenie zysku i straty we wspólnocie mieszkaniowej.


3. Ewidencja podatkowa podatku dochodowego od osób prawnych według zasad prawa podatkowego podstawą do ustalenia zobowiązania podatkowego. Sporządzenie CIT -8 i CIT – 8/0, krok po kroku

3.1 Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ewidencja podatkowa a ewidencja bilansowa
3.2 Przychód podatkowy, koszt uzyskania przychodów, dochód podatkowy, strata
3.3 Negatywny katalog przychodów i kosztów. Szkody, straty, grzywny, odsetki karne i inne
3.4 Zwolnienie z podatku dochodowego według art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej według prawa, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych. Działalność związana z tzw. zasobami mieszkaniowymi i działalność pozostała podlegająca podatkowi dochodowemu. Źródła przychodów związane z tzw. gospodarką zasobami mieszkaniowymi
3.5 Sporządzenie CIT-8 i CIT-8/0 krok po kroku

 

4. Ewidencja podatkowa dla celów ustalenia obrotu podatkowego VAT według norm art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług. Rejestracja podatnika VAT czynnego i rozliczenia podatkowe

4.1 Ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów. Rachunki a faktury – wystawianie i ewidencja
4.2 Podatek należny a podatek naliczony. Rozliczenia kwartalne. Rozliczenia według metody kasowej
4.3 Art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług – rygory


5. Rozliczenia zysku netto z właścicielami lokali. Prawo i orzecznictwo.

5.1 Postanowienia art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali, czyli czyje są pieniądze po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Orzecznictwo

 

6. Odpowiedzialność podatkowa podatnika – wspólnoty mieszkaniowej

6.1 Odrębność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej
6.2 Odpowiedzialność za prawidłowość zeznań podatkowych oraz zobowiązania podatkowe

 

7. Omówienie podstawy prawnej do prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej przez zarządcę nieruchomości. Pełnomocnictwo cywilne a pełnomocnictwo podatkowe. Kto jest administratorem danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej

 

Koszt: 270 zł/osoba (210 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 25 stycznia 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych. Specjalizuje w problematyce gospodarowania mieniem i zarządzania nieruchomościami, a w szczególności w stosowaniu prawa i teorii w praktyce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w organizacji gospodarowania mieniem.