PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I – Instytucje i ich uprawnienia kontrolne w procesie budowlanym wg obowiązującego prawa – od prac projektowych po odbiory powykonawcze.

 • uprawnienia posiada GUNB i WINB oraz kogo i w jakim trybie mogą kontrolować
 • kontrole organów administracji architektoniczno – budowlanej
 • inspekcje, które może przeprowadzić Państwowa Straż Pożarna oraz inspektorzy BHP i PIP
 • zgodność obiektów budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi

Moduł II – Kontrole na etapie przygotowanie inwestycji

 • zgodność opracowanego projektu budowlanego z wymogami określonymi w przepisach techniczno – budowlanych oraz w MPZP
 • zgodność realizacji procesu inwestycyjnego z wymogami ustawy Prawo budowlane
 • uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę w jej trakcie lub po zakończeniu

Moduł III – Dokumentowanie i kontrole przebiegu robót budowlanych

 • ustanawianie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego
 • kontrola dokumentacji budowy
 • nieistotne odstąpienie od pozwolenia na budowę lub projektu budowlanego
 • kary za błędy i niedopatrzenia budowlane
 • terminy i procedury zgłaszania wad budowlanych oraz terminy odwołań od niekorzystnych decyzji inspektorów

Moduł IV – Procedury prawne i formalne odbioru robót, w tym także odbiory instalacyjne, częściowe i końcowe

 • przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru
 • kompetencje i prawa komisji odbiorowej oraz zakres i sposób odbioru budowy
 • wzorowy protokół odbioru
 • kaucja gwarancyjna i kary umowne

Moduł V – Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wg obowiązującego prawa

 • przygotowanie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu robót
 • przygotowanie dokumentacji do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,oraz dokumentacji gwarancyjnych i eksploatacyjnych do przekazania właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego
 • wykrycie nieprawidłowości podczas końcowej kontroli obiektu, kary finansowe oraz skuteczne metody postępowania naprawczego

Moduł VI – Rozliczanie kontraktów budowlanych

 • odpowiedzialność za rozliczanie podwykonawców w przypadku ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy lub przedwczesnego rozwiązania umowy o roboty budowlane
 • obligatoryjne terminy płatności za dodatkowe prace budowlane nie ujęte w umowie
 • odpowiedzialność projektanta i wykonawcy robót za ewidentne błędy budowlane
 • ogłoszenie upadłości wykonawcy robót a dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi oraz z tytułu kaucji gwarancyjnej

Koszt: 250 zł/osoba(180 zł/osoba dla członków PFSZN)

Termin: 30 października 2013 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.