"Skutki zbycia nieruchomości czyli opłata adiacencka i renta planistyczna oraz użytkowanie wieczyste po zmianach"

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat nieruchomości, które są przedmiotem obrotu i zarządzania. Na szkoleniu zaprezentujemy skutki jakie wiążą się ze zbyciem nieruchomości w związku z nałożeniem opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej.

Dowiedzą się Państwo kiedy można spotkać się z opłatą adiacencką, kto i w jakim trybie ustala te opłatę oraz możliwości zmiany tej decyzji. Przedstawimy także zagadnienia związane z użytkowaniem wieczystym w szczególności z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

I. Opłata adiacencka
1. z tytułu podziału nieruchomości
• uchwała rady gminy
• tryb ustalenia opłaty
• wysokość opłaty
• treść decyzji
• działki przejęte pod drogi , a opłata adiacencka
• rozłożenie należności na raty i egzekwowanie
• wyroki sądów

2. z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej
• uchwała rady gminy
• warunki podłączenia do sieci
• wysokość opłaty
• rozłożenie należności na raty i egzekwowanie
• wyroki sądów


II. Renta planistyczna

• zapisy w mpzp
• stawka opłaty
• przesłanki do ustalenia opłaty
• wszczęcie postępowania : z urzędu i na wniosek
• wysokość opłaty
• treść decyzji
• rozłożenie należności na raty i egzekwowanie
• wyroki sadów


III. Użytkowanie wieczyste

• powstanie użytkowania wieczystego
• opłaty za użytkowanie wieczyste
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
• wyroki sądów


Koszt: 250 zł/osoba (195 zł/osoba dla Członków PFSZN)
Termin:25 maja 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Urszula Mitura – wieloletni praktyk na rynku nieruchomości licencjonowany Zarządca nieruchomości oraz Geodeta, wieloletni pracownik samorządowy.