Rekomendacje.

Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości podjął decyzję o promowaniu
zarządców nieruchomości zrzeszonych w PFSZN.
Rekomendacja jest potwierdzeniem, iż zarządca nieruchomości świadczy usługi uczciwie i
profesjonalnie.

Nasze rekomendacje przyznajemy wyłącznie członkom stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Federacji
Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości.
Każda osoba rekomendowana jest szczególnie zobowiązana do przestrzegania zasad Kodeksu Etyki
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości.

Rekomendacja udzielona przez PFSZN ma na celu ułatwienie potencjalnym nabywcom usług
zarządzania wyboru odpowiedniego zarządcy nieruchomości spośród wielu ofert na rynku.
Nie zwalnia to nabywcy usług zarządzania od odpowiedzialności za dokonany wybór.

Rekomendacja nie daje gwarancji braku ujemnych skutków świadczenia usługi zarządzania, lecz jest
pozytywną opinią na temat prawidłowości działania zarządcy nieruchomości.

Rekomendacja udzielana jest na wniosek zainteresowanego.
O wpis na listę mogą ubiegać się zarówno licencjonowani zarządcy nieruchomości będący członkami
stowarzyszeń tworzących PFSZN, jak i zatrudniające ich przedsiębiorstwa.

Od momentu przyznania rekomendacji, rekomendowany ma prawo używać znaku rekomendacji w
celach marketingowych.
Listy zarządców rekomendowanych przez naszą Federację będą publikowane na stronie internetowej
PFSZN

Mamy nadzieję, że uzyskane rekomendacje PFSZN pomogą naszym zarządcom w zdobyciu klienta a
klientom ułatwią znalezienie godnego zaufania zarządcy.

TADEUSZ ŻUROWSKI
PREZYDENT PFSZN

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZDOBYĆ REKOMENDACJĘ PFSZN?

TRYB POSTĘPOWANIA JEST NASTĘPUJĄCY:

 1.  Zainteresowany zarządca nieruchomości i/lub zatrudniające go przedsiębiorstwo
  składa wniosek o udzielenie rekomendacji na odpowiednim formularzu w Biurze PFSZN.
  Wzory formularzy znajdują się poniżej.

 2.  Złożony wniosek po sprawdzeniu jego kompletności zostaje skierowany na
  posiedzenia Zarządu PFSZN, który wydaje decyzje o udzieleniu rekomendacji.

 3.  Biuro Federacji przyjmując wniosek pobiera opłatę w wysokości 25% opłaty
  rekomendacyjnej.

 4.  Pozostała kwota wpłacana jest w momencie wdania rekomendacji.

 5.  Rekomendacja określa rekomendującego, rekomendowanego i okres ważności
  rekomendacji, która wydawana jest na okres dwóch lat.

 6.  Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości ma prawo w okresie
  ważności rekomendacji, do przeprowadzenia kontroli jakości świadczonych usług.
  Odmowa zgody na wykonanie takiej kontroli powoduje cofnięcie rekomendacji z
  podaniem tego do publicznej wiadomości.

 7.  Rekomendowany może przed upływem ważności rekomendacji wystąpić z wnioskiem
  o jej przedłużenie w trybie, jak przy pierwszym wniosku z tym, że wpłaca tylko 10 lub
  25% opłaty rekomendacyjnej.


Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem PFSZN:
00-650 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49, tel. +48 22 522-84-05, fax: +48 22 622-11-32,
e-mail: pfszn@pfszn.pl.