"Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, stron i uwarunkowań transakcji" szkolenie 3 grudnia 2010 r.

Szkolenie z zakresu weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, czyli na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Program szkolenia:

1. Różnice i podobieństwa procedury weryfikacji w zależności od:
• rodzaju transakcji w obrocie nieruchomościami
• rodzaju praw będących przedmiotem obrotu
• trybu nabycia prawa
• cech fizycznych obiektu
• stron transakcji

2. Strony transakcji:
• konsument
• osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
• reprezentacja, przedstawicielstwo i pełnomocnictwa na różnych etapach realizacji transakcji
• osoba niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona
• cudzoziemiec
• uwarunkowania wynikające ze stanu cywilnego stron transakcji

3. Weryfikacja związana z trybem i datą nabycia prawa będącego przedmiotem obrotu:
• umowa (sprzedaży, zamiany, darowizny, wyodrębnienia i sprzedaży, wyjścia ze współwłasności, dożywocia)
• spadek
• decyzje administracyjne
• orzeczenia sądów
• przekształcenie prawa w inne

4. Weryfikacja związana z trybem nabycia uprawnienia do władania i uprawnienia do oddawania we władanie następnym podmiotom:
• spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
• najem / dzierżawa
• użyczenie
• ograniczone prawo rzeczowe – użytkowanie
• służebności

5. Weryfikacja związana z rodzajem prawa (na różnych etapach realizacji transakcji). Rodzaje dokumentów. Zakres informacji. Instytucje wydające informacje.
• spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
• nieruchomość lokalowa
• nieruchomość wspólnoty lokalowej i spółdzielni mieszkaniowej
• nieruchomość gruntowa zabudowana
• prawo wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego
• prawo wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego
• prawa do gruntów będących użytkami rolnymi i leśnymi
• Analiza porównawcza informacji uzyskanych z różnych źródeł

6. Weryfikacja otoczenia prawnego przedmiotu transakcji:
• planowanie przestrzenne
• uchwały wspólnoty mieszkaniowej
• opłaty adiacenckie i planistyczne
• wydane prawomocne i ostateczne decyzje administracyjne związane z przedmiotem obrotu
• meldunki
• władanie obiektem przez osoby trzecie
• uregulowanie opłat publicznoprawnych związanych z przedmiotem obrotu oraz opłat za media zużyte w obiekcie
• działalność gospodarcza zbywcy

7. Weryfikacja stanu faktycznego (fizycznego) obiektu, porównanie z informacjami w dokumentach źródłowych:
• parametry przestrzenne ( wymiary, powierzchnia, podział użytkowy przestrzeni, podziały geodezyjne itp)
• sposób korzystania
• rodzaj użytków
• etap realizacji rozpoczętej budowy

8. Weryfikacja uwarunkowań wpływających na proces realizacji usługi pośrednictwa i warunki transakcji
• zakres czynności zmierzających do ujednolicenia rozbieżnych informacji oraz doprowadzenia do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym
• uwarunkowania podatkowe ( podatek dochodowy, VAT, od spadków i darowizn)
• występowanie prawa pierwokupu
• obowiązek zwrotu bonifikaty
• zniesienie ograniczeń i obciążeń ( służebności, wpis hipoteki, zawarte a nie zrealizowane umowy zobowiązaniowe itp.)
• kredyt zaciągany przez nabywcę
• opłaty i koszty związane z transakcją
• czas niezbędny na realizację podjętych działań i czynności

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 3 grudnia 2010 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Małgorzata Bar
licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 48. Wieloletni praktyk i teoretyk, wykładowca zarówno na praktykach zawodowych jak i na studiach podyplomowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami