Skuteczny windykator czyli ABC postępowania egzekucyjnego

Windykacja należności czynszowych z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne i usługowe

Czy wiesz…

  • Co Ci grozi za odcięcie mediów?
  • Kto jest egzekutorem zarządca czy komornik?
  • Czy zakręcenie wody dłużnikowi jest dopuszczalne?
  • Jak wyegzekwować swoją należność, nie narażając jednocześnie na dodatkowe koszty związane przekazaniem sprawy do firmy windykacyjnej?

Korzyści ze szkolenia:

  • Na szkoleniu zapoznamy uczestników ze „sprytnymi” sposobami egzekwowania należności od trudnego kontrahenta.
  • Wykładowca omówi temat windykacji pod kątem rejestracji należności czynszowych w księgach rachunkowych.
  • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wygląda prawidłowo przeprowadzony proces windykacyjny krok po kroku.

Odbiorcy szkolenia:
Szkolenie adresowane jest dla zarządców i zarządów wspólnot mieszkaniowych. Oraz dla wszystkich osób, które mają problemy z nierzetelnymi najemcami i chcą się dowiedzieć co w takiej sytuacji można zrobić.


Dla zarządców i zarządów wspólnot mieszkaniowych funkcjonujących na rynku realnym problemem zagrażającym ich działalności są nierzetelni właściciele, nie płacący w ogóle lub nie płacący terminowo z tytułu zobowiązań jakie mają wobec wspólnoty. Takie zachowania wśród właścicieli są niestety bardzo częstym i nagminnym zjawiskiem. Jak zatem uchronić wspólnotę przed nieuczciwymi właścicielami? Czy jest to w ogóle możliwe? Jak wyegzekwować swoją należność, nie narażając jednocześnie na dodatkowe koszty związane przekazaniem sprawy do firmy windykacyjnej?

Należy pamiętać, że w przypadku długotrwałego zalegania właścicieli z dokonywaniem wpłat na rzecz kosztów ponoszonych przez wspólnotę, może prowadzić do utraty płynności finansowej, a tym samym braku możliwości regulowania przez wspólnotę zaciągniętych zobowiązań, czego skutkiem mogą być po pierwsze płacone przez wspólnotę odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań jak również np. zaprzestanie dostarczania mediów przez kontrahentów. Mając na uwadze aspekt społeczny takich konsekwencji oraz koszty związane z przywróceniem sytuacji „normalnej” zarząd i zarządca mają obowiązek podejmować działania eliminujące takie zagrożenia i przeciwdziałać powstawaniu zaległości.


Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Koszt: 320 zł/osoba(256 zł/osoba dla członków PFSZN)

Termin: 5 czerwca 2013 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

PROGRAM SZKOLENIA:

1. ABC postępowanie egzekucyjnego – podstawowe pojęcia

• Przyczyny powstawania zaległości
• właściwe zabezpieczenie utrzymania płynności finansowej
• efektywna droga do odzyskania naszej należności
– nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
– wniesieniem pozwu
• Tytuły egzekucyjne
– prawomocne orzeczenie sądu
– Klauzula wykonalności
– Klauzula na rzecz małżonka

• Wniosek o wszczęcie egzekucji
– wymogi formalne wniosku o wszczęcie egzekucji
• środki egzekucyjne
– egzekucja z ruchomości,
– egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
– egzekucja z rachunków bankowych,
– egzekucja z innych wierzytelności,
– egzekucja z nieruchomości.

2. Windykacja w praktyce – krok po kroku

• Wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia
• Drugie czyli ostateczne wezwanie dłużnika do uregulowania należności.
• Przygotowanie pozwu i zabezpieczenie powództwa.
• Wydanie wyroku lub nakazu, jeśli nie wniesiono zarzutów powoduje przejście do kolejnego etapu jakim jest egzekucja komornicza i wyjawienie majątku.

Osoba prowadząca:

mec Zbigniew Jaros – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny wpisany na listę radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie Nr WA-3494 , ukończył aplikację sędziowską . Od 1993 r. do 1997 radca prawny a następnie wspólnik Kancelarii Prawnej Karpiński, Jaros spółka cywilna w Warszawie. Od 2004 r. prowadzący własną Kancelarię Prawną w Warszawie, współautor raportu NIK o stanie przekształceń własnościowych w Polsce (1993),  autor publikacji Teczka Zarządcy Wydawnictwa C.H.Beck.

W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się prawem cywilnym, handlowym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki własności i obrotu nieruchomościami, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządzania nieruchomościami, prawem spadkowym i doradztwem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.