SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ROZLICZENIA FINANSOWE I PODATKOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

SZKOLENIE: “SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ROZLICZENIA FINANSOWE I PODATKOWE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ”

 

 

Czy wiesz…

 • Kiedy i jak wystawiać zwykłe rachunki a kiedy wystawiać faktury VAT?
 • Czy zawsze podatnik VAT czynny musi wystawiać faktury VAT?
 • Jak dokonywać rozliczeń z tytułu VAT z organem podatkowym?
 • Co to są faktury puste?
 • Jak dokonać rozliczeń w trakcie roku?
 • Czy można dokonywać rozliczeń na inny moment niż koniec roku?
 • Czy w sprawie rozliczenia nadwyżki finansowej mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, tj. czy rozliczenie nadwyżki powinno być przyjmowane w formie uchwały właścicieli lokali?
 • Jak prowadzić księgowość ręcznie i metodą elektroniczną?
 • Jakie są obowiązki administratora danych a jakie firmy przetwarzającej dane na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej. Kiedy i jak likwidować dane?
 • Czy do gzm można zaliczyć dochód z zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością  wspólną wpłacanych przez właścicieli lokali użytkowych? Czy do gzm można tez zaliczyć dochód z tytułu lokat?

Korzyści ze szkolenia:

Szczególna uwaga słuchaczy zostanie skierowana na:

 • najnowszych orzecznictwach sądów administracyjnych
 • wyjaśnieniu MF w kwestii obrotu podatkowego z tytułu pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli.
 • Jak dokumentować taki obrót, gdy wspólnota mieszkaniowa korzysta ze zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego?
 • odrębności finansowej, prawnej i podatkowej wspólnoty mieszkaniowej i poszczególnych właścicieli lokali, w zakresie działalności statutowej, tj. zarządzania nieruchomością wspólną.
 • prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej (ewidencji syntetycznej i ewidencji analitycznej) oraz bilansowania kont, zestawienia obrotów i sald.
 • dylematach sprzedaży i odsprzedaży towarów i usług przez wspólnotę, nie tylko związanych z pośrednictwem w dostawie mediów do lokali właścicieli.
 • zasadach opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych

Kwesta granic zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej ma kapitalne znaczenie dla podejmowanych czynności faktycznych i prawnych przez wspólnotę mieszkaniową. Trzeba bowiem pamiętać, że czynność prawna przekraczająca granice zdolności prawnej wspólnoty jest prawnie bezskuteczna. Jako przykład podane zostanie orzecznictwo dotyczące zmniejszania i powiększania nieruchomości wspólnej, w tym poprzez zbywanie lub nabywanie działek przyległych lub sprzedaż lokalu wyodrębnionego z nieruchomości wspólnej.

Przy prowadzeniu księgowości na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej zarządcy nieruchomości powinni pamiętać, że wspólnotę mieszkaniową jako osobę prawną obowiązują stosowne przepisy ustawy o rachunkowości, w tym poprzez przestrzeganie zasad nadrzędnych rachunkowości. Tym , którzy o tym nie pamiętają zostanie przedstawione w tej mierze orzecznictwo NSA.

Uczestnicy szkolenia:

Wykład jest adresowany do wszystkich zainteresowanych problematyką rachunkowości i sprawozdawczości, podatków, oraz rozliczeń finansowych, w tym z tytułu mediów dostarczanych do lokali, w szczególności do: zarządców nieruchomości, pracowników firm zarządzających, właścicieli lokali, zarządów wspólnot mieszkaniowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Status prawny i granica zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej

 • Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa według uchwały SN z 21.12.2007 r. sygn. III CZP 65/07.
 • Działalność statutowa i zarobkowa wspólnoty mieszkaniowej
 • Majątek wspólnoty, w tym majątek finansowy
 • Granica zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej

2.Odrębność finansowa i podatkowo-prawna i odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej

 • Odrębność działalności wspólnoty mieszkaniowej od właścicieli lokali
 • Odrębność prawna, podatkowa i finansowa firmy zarządzającej
 • Odpowiedzialność cywilna, podatkowa i finansowa wspólnoty mieszkaniowej

3.Zasady prowadzenia rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej w świetle przepisów i orzeczeń

 • Podstawa prawna rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej przez zarządcę nieruchomości (firmę zarządzającą).
 • Uchwała w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej.
 • Nadrzędne zasady rachunkowości w praktyce wspólnot mieszkaniowych
 • Techniki księgowe, w tym warunki prowadzenia ewidencji księgowej przy pomocy programów finansowo-księgowych FK.
 • Zasady rzetelnego prowadzenia ewidencji rachunkowej oraz rzetelności dowodów źródłowych.
 • Zamykanie i otwieranie ksiąg.
 • Zasady gromadzenia i przechowania ewidencji i dokumentacji księgowej.
 • Odpowiedzialność za przechowanie ewidencji i dokumentów, terminy.
 • Przetwarzanie danych osobowych. Kto jest administratorem danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej? Za co odpowiada przechowawca dokumentów?

4.Sprawozdanie finansowe.

 • Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego
 • Moment bilansowy i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w zakresie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
 • Możliwość ujęcia zdarzeń gospodarczych po momencie bilansowym.
 • Jak sporządzić rachunek wyników i bilans?
 • Jak przygotować rozliczenia śródroczne?  Jak rozliczać media?
 • Organ odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego

5.Obrót podatkowy VAT z tytułu sprzedaży i odsprzedaży, w tym mediów. Ewidencja i rozliczenia podatkowe.

 • Sprzedaż i odsprzedaż w działalności wspólnoty mieszkaniowej. Aspekty cywilne i podatkowe.
 • Obrót podatkowy. Dokumentowanie sprzedaży/odsprzedaży rachunkami zwykłymi i fakturami VAT.
 • Ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów.
 • Rozliczenia z organem podatkowym według VAT –R, kwartalne, miesięczne. Metoda kasowa.  Korekty roczne. Rygory art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Rozliczenia z tytułu odsprzedaży mediów z właścicielami lokali mieszkalnych i niemieszkalnych według rozporządzenia Ministra
 • Finansów i orzecznictwa sądów administracyjnych.
 • Kasy rejestrujące w świetle wyjaśnienia Ministra Finansów

6.Ewidencja podatkowa podatku dochodowego od osób prawnych oraz rozliczenia według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  Sporządzanie zeznania podatkowego CIT -8 i CIT – 8/0, krok po kroku

 • Ewidencja podatkowa a ewidencja bilansowa.
 • Przychód podatkowy, koszt uzyskania przychodów. Negatywne katalogi przychodów i kosztów.
 • Dochód podatkowy, strata.
 • Źródła przychodów związane z tzw. gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Dochód zwolniony od podatku dochodowego według art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej według prawa, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych.
 • Rozliczenia śródroczne w ewidencji bilansowej i podatkowej a podatek dochodowy.
 • Zeznanie CIT-8 i CIT-8/0, krok po kroku. Korekta zeznania podatkowego.

7.Rozliczenia finansowe wspólnoty mieszkaniowej, w tym z właścicielami lokali

 • Zasady rozliczenia nadwyżki finansowej i straty na kosztach zarządu nieruchomością wspólną w świetle interpretacji podatkowych
 • Zasady rozliczeń finansowych z właścicielami lokali, z tytułu pośrednictwa w dostawie mediów do lokali.
 • Tryb rozliczania według ustawy o własności lokali. Kiedy właściciel lokalu może wystąpić z roszczeniem do wspólnoty mieszkaniowej?
 • Przedawnienie roszczeń finansowych

Koszt: 285 zł/osoba (dla Członków PFSZN rabat 20%)
Termin: 20 lutego 2013 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Cena zawiera:

– materiały szkoleniowe

– 2 przerwy kawowe

Osoba prowadząca:
Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych. Specjalizuje w problematyce gospodarowania mieniem i zarządzania nieruchomościami, a w szczególności w stosowaniu prawa i teorii w praktyce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w organizacji gospodarowania mieniem. Autor wielu publikacji w tym zakresie, w tym wydanej w roku 2011 książki przez wyd. Wolters Kluwer „Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”