Szkolenie 27 września 2010 r. "Obowiązki gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej"

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie problemów, z którymi muszą sobie radzić gminy i miasta prowadząc komunalną gospodarkę mieszkaniową. Szczególny nacisk zostanie położony na prezentację praktycznych rozwiązań tych zagadnień. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się problematyką gospodarowania lokalami komunalnymi oraz do osób zajmujących się profesjonalnie obsługa rynku nieruchomości (zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami).

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Obowiązki gminy w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym:

 • zasady wynajmu lokali w gminie;
 • tworzenie programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

2. Czynsz w gospodarce komunalnej:

 • ustalanie czynszu w komunalnym zasobie mieszkaniowym;
 • zalezności pomiędzy stanem lokali a wysokością należności czynszowych;
 • podwyzszenie czynszu;

3. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych – uprawnienia i obowiązki gminy jako wynajmującego:

 • istotne postanowienia umowy najmu lokalu mieszkaniowego i użytkowego;
 • przypadki bezumownego korzystania z lokalu – uprawnienia właściciela;
 • wstapienie w stosunek najmu – omówienie zasad funkcjonowania tej instytucji oraz jej skutków w zakresie praw i obowiązków gminy;

4. Szczególne obowiązki gminy wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów:

 • odszkodowania dla właścicieli lokali prywatnych;
 • nowe zasady ustalania i podwyższania stawek czynszu;
 • dostarczanie lokali socjalnych;

5. Gmina w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym związanym z komunalną gospodarką lokalami:

 • postępowania w sprawie podwyżek czynszów;
 • postępowania o eksmmisję;
 • postępowania egzekucyjne w celu wykonania wyroku nakazującego eksmisję;

6. Gmina jako zarządca nieruchomości i członek wspólnoty mieszkaniowej:

 • zarząd i zarządca nieruchomości według przepisów ustawy o własności lokali oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • wspólnota mieszkaniowa, powstanie i sposób funkcjonowania;
 • pozycja gminy jako jednego z członków wspólnoty mieszkaniowej.

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 27 września 2010 roku

Godziny: 10.00-16.00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Radosław Wasilewski – mgr prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego; absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i Kartografii; licencjonowany zarządca nieruchomości; od 2007 r. pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Wołomina; na co dzień zajmuję się gospodarką mieszkaniową Gminy Wołomin, nadzoruje spółkę zarządzającą mieniem komunalnym – lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, budynkami użyteczności publicznej.

 

Załączniki