Szkolenie 29 września 2010 r. "Ewidencja rachunkowa i podatkowa. Rozliczenia finansowe i podatkowe wspólnoty mieszkaniowej. Sprawozdawczość"


W PROGRAMIE:

1.  Zasady rachunkowości. Ewidencja rachunkowa zdarzeń gospodarczych we wspólnocie mieszkaniowej według prawa, w tym prawa podatkowego, orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki
1.1   Podstawa prawna dla zasad prowadzonej rachunkowości. Organ odpowiedzialny za wprowadzenie zasad rachunkowości oraz organ zatwierdzający zasady rachunkowości. Podstawowe regulacje zasad rachunkowości we wspólnocie mieszkaniowej.
1.2   Reguła memoriałowa i reguła kasowa w praktyce wspólnot mieszkaniowych
1.3   Plan kont wspólnoty mieszkaniowej. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej. Warunki prowadzenia ewidencji księgowej przy pomocy programów finansowo-księgowych FK. Dowody źródłowe i ich dekretacja zasada bieżących i trwałych zapisów w ewidencji księgowej, zasada rzetelności i zgodności z rzeczywistymi operacjami. Rok obrotowy w ewidencji księgowej. Zestawienia obrotów i sald, co miesiąc i po zakończeniu roku obrotowego. Narzędzia syntetyczne i analityczne w ewidencji księgowej

2.  Wynik finansowy we wspólnocie mieszkaniowej. Sprawozdanie finansowe
2.1   Moment bilansowy i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w zakresie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
2.2   Możliwość ujęcia zdarzeń gospodarczych po momencie bilansowym
2.3   Zasady sporządzenia rachunku zysków i strat oraz bilansu oraz innych informacji dodatkowych. Organ odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego. Ciągłość bilansowa wyników finansowych.
2.4   Znaczenie zysku i straty we wspólnocie mieszkaniowej.

3.  Ewidencja podatkowa podatku dochodowego od osób prawnych według zasad prawa podatkowego podstawą do ustalenia zobowiązania podatkowego. Sporządzenie CIT -8 i CIT – 8/0, krok po kroku
3.1   Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ewidencja podatkowa a ewidencja bilansowa
3.2   Przychód podatkowy, koszt uzyskania przychodów, dochód podatkowy, strata
3.3   Negatywny katalog przychodów i kosztów. Szkody, straty, grzywny, odsetki karne i inne
3.4   Zwolnienie z podatku dochodowego według art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podatkowej według prawa, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji podatkowych. Działalność związana z tzw. zasobami mieszkaniowymi i działalność pozostała podlegająca podatkowi dochodowemu. Źródła przychodów związane z tzw. gospodarką zasobami mieszkaniowymi
3.5   Sporządzenie CIT-8 i CIT-8/0 krok po kroku

4.  Ewidencja podatkowa dla celów ustalenia obrotu podatkowego VAT według norm art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług. Rejestracja podatnika VAT czynnego i rozliczenia podatkowe
4.1   Ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów. Rachunki a faktury – wystawianie i ewidencja
4.2   Podatek należny a podatek naliczony. Rozliczenia kwartalne. Rozliczenia według metody kasowej
4.3   Art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług – rygory

5.  Rozliczenia zysku netto z właścicielami lokali. Prawo i orzecznictwo.
5.1   Postanowienia art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali, czyli czyje są pieniądze po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Orzecznictwo

6.  Odpowiedzialność podatkowa podatnika – wspólnoty mieszkaniowej
6.1   Odrębność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej
6.2   Odpowiedzialność za prawidłowość zeznań podatkowych oraz zobowiązania podatkowe

7.  Omówienie podstawy prawnej do prowadzenia ewidencji rachunkowej i podatkowej przez zarządcę nieruchomości. Pełnomocnictwo cywilne a pełnomocnictwo podatkowe. Kto jest administratorem danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej?

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 29 września 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.

Załączniki