"Opodatkowanie gruntów i obiektów budowlanych" szkolenie 7 października 2010 r.

Szkolenie dla osób, które chcą uzupełnić i usystematyzować soją wiedzę na temat podatków od majątku nieruchomego.

 

 

Program szkolenia:

I. Pojęcie majątku nieruchomego
1. Budynek w podatku od nieruchomości, w prawie budowlanym, w przepisach o klasyfikacji środków trwałych
2. Budowla w podatku od nieruchomości, w prawie budowlanym, w przepisach o klasyfikacji środków trwałych
3. Urządzenia budowlane i urządzenia techniczne w podatku od nieruchomości, w prawie budowlanym, w przepisach o klasyfikacji środków trwałych

II. Wyłączenia od podatku

III. Obiekty związane i niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
1. Posiadanie obiekty przez przedsiębiorcę
2. Posiadanie przez inny podmiot
3. Obiekty i grunty zajęte na określone typy działalności

IV. Podatnik podatku od nieruchomości
1. Właściciel, współwłaściciel
a) data nabycia własności a data powstania obowiązku podatkowego
2. Wspólnota mieszkaniowa
a) obiekty podlegające opodatkowaniu przez wspólnotę
b) obiekty podlegające opodatkowaniu przez właścicieli lokali
3. Lasy Państwowe
4. Posiadacz nieruchomości
a) posiadanie samoistne,
b) posiadanie zależne
c) odpowiedzialność posiadacza za podatek
5. Rozliczenia przy współwłasności

V. Towary i środki trwałe a podatek od nieruchomości
1. Opodatkowanie budynków
a) typy budynków
b) stawki podatku
2. Opodatkowanie budowli
a) rodzaje budowli
b) rodzaje urządzeń
c) stawka podatku i obliczenie podatku od budowli liniowych
3. Opodatkowanie gruntów
4. Granice między podatkiem leśnym, rolnym i od nieruchomości
VI. Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości
1. Obiekty amortyzowane i nieamortyzowane
2. Grunty, budynki, budowle
3. Inwestycje liniowe
4. Obiekty w budowie
5. Obiekty wynajmowane, w leasingu.

VII. Obowiązek podatkowy i zapłata podatku
1. Budynki i budowle istniejące
2. Budynki i budowle w budowie
3) Budynki i budowle wybudowane na sprzedaż
4. Zmiana sposobu wykorzystywania gruntu, budynku
a) korekta deklaracji – dopuszczalność, skutki podatkowe
b) decyzje ustalające i określające wysokość podatku
– skierowane do jednego podmiotu
– skierowane do wielu podmiotów

VIII. Majątek zwolniony od podatku

IX. Inne problemy związane z podatkiem od nieruchomości
1. Refakturowanie podatku
2. Podatek od nieruchomości a koszty uzyskania przychodu
a) podczas inwestycji
b) podczas korzystania z obiektu
c) majątek niewykorzystywany
3. Wartość początkowa środka trwałego a podatek od nieruchomości
4. Nadpłata podatku od nieruchomości

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 7 października 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Stella Brzeszczyńska – Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Załączniki