Zarządca zawód regulowany

 

 

REGON 192890370 NIP 583-28-16-192 80-116 Gdańsk, ul. Struga 16
E-Mail proman@home.pl Tel./fax 300 57 40
www.proman.home.pl kom. 602 760 115


 

Gdańsk 28.07.2005

Zarządca zawód regulowany ale nie kontrolowany.

W środowisku zawodowym zarządców nieruchomości dojrzała potrzeba stworzenia silnego samorządu zawodowego. Wzorce funkcjonujących korporacji zawodowych w kraju i za granicami są i nie ma problemu by sprawdzony model zastosować z pozytywnym skutkiem.
Dotychczasowa polityka i praktyka braku współpracy ze środowiskiem zarządców nieruchomości oraz braku konstruktywnej i integracyjnej postawy ze strony Ministerstwa Infrastruktury tylko przyspieszyła decyzje o konieczności utworzenia korporacji zawodowej w postaci Izby Zarządców Nieruchomości.
Istotnym argumentem zgłaszanym powszechnie i podnoszonym przez środowiska polityczne jest bezzasadne obciążanie budżetu Państwa wydatkami na cele związane ze sprawami korporacji zawodowych takich jak zarządcy nieruchomości. Istotnie nie ma żadnego uzasadnienia fakt finansowania z budżetu Państwa kosztów funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnej bądź Komisji Odpowiedzialności Zawodowej funkcjonujących w obrębie i na rzecz korporacji zawodowych zawodów regulowanych w zakresie obsługi nieruchomości.
Nie ma żadnego uzasadnienia fakt żądania podwójnego finansowania działalności Zarządców nieruchomości bądź adeptów zarządzania, z jednej strony w ramach świadczonych przez nich usług rynkowych a z drugiej strony z kieszeni podatnika. Jest to praktyka wysoce naganna i niespotykana w krajach o utrwalonej demokracji, która obecnie przybrała formę wręcz kuriozalną, w której Ministerstwo Infrastruktury występuje w roli, co najmniej dwuznacznej.
Przejecie pełnej kontroli nad działalnością kwalifikacyjną i odpowiedzialności zawodowej, niemalże etatyzacja stanowisk w zakresie ich funkcjonowania, skierowanie edukacji tylko i wyłącznie do szkolnictwa wyższego i podyplomowego, sztuczne kreowanie praktyki zawodowej w formie warsztatowej, nie ma nic wspólnego ze wspieraniem rynkowego charakteru działalności zarządców i pozostałych zawodów rynku nieruchomości ani zagwarantowaniem wysokich standardów zawodowych.

Metodą uzdrowienia obecnej chorej sytuacji na pewno nie będzie głoszona przez niektóre środowiska teza o konieczności wycofania się z regulowania zawodów obsługujących rynek nieruchomości a co za tym idzie ograniczanie administracji Państwowej w tym zakresie.
Działalność Ministerstwa Infrastruktury na pewno nie zapewnia odpowiednio wysokich standardów zawodowych szczególnie wobec praktycznego braku kontroli prawidłowego funkcjonowania uprawnionych zarządców, pośredników czy rzeczoznawców majątkowych. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej uruchamiana w przypadku skargi klientów nie gwarantuje na pewno eliminacji zachowań łamiących podstawowe zasady takich jak zawieranie umów przez osoby nie posiadające uprawnień, prowadzenie działalności bez ubezpieczenia, niezgodne z etyką postępowanie konkurencyjne miedzy uprawnionymi czy też nagminne uchylanie się od doskonalenia zawodowego itd.
Dezintegracja środowiska i rozdrobnienie organizacyjne tylko pogłębia ten stan chaosu i uniemożliwia prawidłowy rozwój rynku usług w zakresie obsługi nieruchomości.
Fakty te jednak nie usprawiedliwiają tezy o braku konieczności regulowania zawodu zarządcy nieruchomości, lecz tezę o całkowitej zbędności i nieprzydatności Ministerstwa Infrastruktury w tym zakresie.
Integracja zawodu zarządcy, wprowadzenie organizacyjnych podstaw egzekucji i kontroli prawidłowości postaw etycznych oraz stosowania wysokich standardów zawodowych jest podstawą do pozytywnej zmiany obrazu funkcjonowania korporacji zawodowej.
Odejście od finansowania funkcjonowania korporacji zawodowej pośredniego i bezpośredniego z budżetu Państwa z możliwością ograniczenia wielkości administracji państwowej to kolejny pozytywny aspekt oczekiwanych zmian.
Wreszcie zmiany ustawowe rozszerzające rynek usług w zakresie zarządzania rynkowego w pełni na nieruchomości Skarbu Państwa i Samorządów Terytorialnych i zniesienie prymatu zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych w tym zakresie jako rezultat sprawnie funkcjonującego i w pełni profesjonalnego zawodowego zarządzania to cel możliwy do osiągnięcia.
Oczywiście nawet jasno postawiony i realny cel nie zostanie osiągnięty bez determinacji ze strony zainteresowanych. Zarządcy nieruchomości nie mogą liczyć na aktywność w tym względzie ze strony Ministerstwa Infrastruktury, które raczej dąży do cofnięcia się z drogi obranej przez gorącego zwolennika prawidłowej regulacji rynku nieruchomości Dyrektora Henryka Jędrzejewskiego.
Potrzebą chwili staje się zjednoczenie zarządców w propagowaniu i wdrażaniu jednolitej wizji samorządu zawodowego na gruncie ustawowym. Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości już rozpoczęło uzgadnianie projektu ustawy powołującej do życia Izbę Zarządców Nieruchomości. Jest to właściwy moment, aby pozostałe organizacje zarządców podjęły również tę inicjatywę. W ten sposób zjednoczeni Zarządcy Nieruchomości mają szansę aktywnie wpisać się w zmiany nadchodzące z nowym składem parlamentu i nową rzeczywistością po wyborach parlamentarnych i prezydenckich.

mgr inż. Jarosław Zieliński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PFSZN
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Gdańsku

Załączniki