Podczas praktycznego szkolenia omówimy:

Cześć I: Zasady i tryb postępowania w działaniach na terenach zieleni osiedlowej w świetle przepisów. Zapoznamy się z wybranymi aktami i regulacjami prawnymi. Przeanalizujemy metody sporządzania dokumentacji przydatnej w  zarządzaniu terenami zieleni osiedlowej m.in. inwentaryzacja, SWIOR, SIWZ.

Część II: Problemy dotyczące zarządzania terenami zieleni.Zapoznamy się z aktualnymi obowiązkami i wymaganiami dotyczącymi placów zabaw, z regulacjami prawnymi dotyczącymi gospodarki drzewostanem, z konsekwencjami kolizji zieleni z budynkami, z zapewnieniem bezpieczeństwa p/poż. Opiszemy metody wyceny realnej wartości drzew, zasady naliczania opłat i rekompensat. Dowiemy się w jakich sytuacjach wymagane jest przygotowanie ekspertyzy lub opinii dendrologicznej dotyczącej obiektu.

Cześć III: Sposoby konstruowania umów z podwykonawcami (zasady odbioru robót, gwarancje). Dowiemy się na czym polega kontrola jakości materiałów i wykonawstwa, jakie są wymagania dotyczące utrzymania obiektu, etapy eksploatacji, pielęgnacji. Na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy odbiorach robót związanych z pielęgnacją terenów zielni osiedlowej. Jakie kary, zgodnie z obowiązującymi przepisami, grożą za zniszczenia drzew i krzewów wynikające z nieprawidłowej pielęgnacji.

Część IV: Zasady BHP przy pielęgnacji terenów zieleni osiedlowej. Zagadnienia dotyczą m.in. problemu hałasu, stosowania środków ochrony roślin, prac związanych z cięciem i formowaniem. Opiszemy najczęściej popełniane błędy przy pielęgnacji terenów zieleni, które znacząco obniżają wartość i wizerunek terenu zarządzanego.

Koszt: 270 zł/osoba (210  zł/osoba dla członków PFSZN)

Termin: 14  grudnia 2011 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (16 godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: dr inż. Grażyna Kidawska – inspektor nadzoru terenów zieleni, specjalista dendrolog, wykładowca akademicki, projektant terenów zieleni i praktyk z wieloletnim doświadczeniem.