Zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie od 1.04.2021 r.

Zmiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie od 1.04.2021 r.

Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na wniosek PFSZN podało szczegóły rozliczania odpadów komunalnych. Szczegóły poniżej:

Metoda wyznaczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody

Uchwały Rady m. st. Warszawy1 wprowadziły metodę wyznaczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody. Przez ilość zużytej wody rozumie się średniomiesięczne zużycie wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o wskazanie wodomierza głównego przypisanego do danej nieruchomości. Przy obliczaniu średniomiesięcznego zużycia wody nie uwzględnia się ilości wody bezpowrotnie zużytej w okresie przyjętym do obliczenia, ustalonej na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na danej nieruchomości.

W przypadku nieruchomości niewyposażonej w wodomierz główny lub niepodłączonej do sieci wodociągowej lub nieruchomości, dla której brak jest danych dotyczących zużycia wody za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zużycie wody dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala się jako iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość oraz przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym wynoszącej 4m3.

Przywołane uchwały nie regulują zasad, na których opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przenoszona na właścicieli albo najemców poszczególnych lokali; należy wskazać, że rozwiązanie tego zagadnienia leży po stronie właściciela nieruchomości.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2020 poz. 1439 j.t.) w przypadku zmiany metody obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest do złożenia nowej deklaracji.

Aktualne wzory deklaracji stanowią załączniki do uchwały nr XXV/731/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej2.

Zgodnie z § 5 ust. 1 wskazanej powyżej uchwały do deklaracji należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji, tj.:

1) dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością – inne lub własność lub użytkowanie wieczyste (dla wszystkich rodzajów deklaracji);

2) dokument potwierdzający ustanowienie zarządu we wspólnocie mieszkaniowej (dla deklaracji DZ oraz deklaracji DM);

3) dokument potwierdzający ustanowienie zarządcy nieruchomości wspólnej w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 1309 i 1469) (dla deklaracji DZ oraz deklaracji DM);

4) dokument potwierdzający zawarcie umowy o zarządzanie nieruchomością w rozumieniu art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 , poz. 2204, z pozn. zm.) (dla deklaracji DZ oraz deklaracji DM);

5) dokument potwierdzający liczbę osób zamieszkujących w każdym z lokali (dla deklaracji DZ oraz deklaracji DM);

6) informacja, kopia faktury lub korekta faktury uzyskana z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (dla deklaracji DZ oraz deklaracji DM);

7) dokument potwierdzający datę i wskazanie odczytu wodomierza dodatkowego, służącego do ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej, dla początku i końca okresu 6 miesięcy, za który dokonuje się obliczenia średniomiesięcznego zużycia wody (dla deklaracji DZ oraz deklaracji DM); przez dokument rozumie się także oświadczenie właściciela nieruchomości;

8) dokument potwierdzający ważność legalizacji wodomierza dodatkowego, służącego do ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej (dla deklaracji DZ oraz deklaracji DM);

Przedmiotowe uchwały zmieniły datę wejścia w życie nowej metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 1 kwietnia 2021 r.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Biuro Gospodarki Odpadami

1Uchwała nr XIV/671/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, zmieniona uchwałą nr XXXVIII/1199/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności zmieniona uchwałą nr XL/1254/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie zmiany uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności oraz uchwała nr XXIV/ 676/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zmieniona uchwałą nr XXXVIII/1200/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zmieniona uchwałą nr XL/1255/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2Zmienionej uchwałą XXXVIII/1201/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zmienionej uchwałą nr XL/1256/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.