Bezpieczeństwo pożarowe – jak zapobiegać

Wiele informacji już pisano na tematy zapobiegania pożarom i innym zagrożeniom. Na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami opiszę jeszcze raz na jakie elementy należy zwrócić uwagę aby móc bezpiecznie zarządzać nieruchomością.

Przeglądając informacje dotyczące pożarów budynków i innych nieruchomości możemy jednoznacznie stwierdzić, iż ich przyczyny następują w wyniku bardzo podobnych scenariuszy związanych z brakiem kontroli nad podstawowymi elementami bezpieczeństwa pożarowego.

Wszyscy doskonale wiemy, iż ochrona przeciwpożarowa to realizacja przedsięwzięć mających chronić życie, zdrowie, mienie i środowisko.

Pamiętajmy – przede wszystkim należy podjąć działania zapobiegawcze, aby osiągnąć właściwy poziom bezpieczeństwa. Zapewnienie tych działań możemy uzyskać poprzez spełnienie istotnych wymogów:

 • organizacyjnych i formalnoprawnych dających ochronę ludzi i mienia;
 • ochrony przeciwpożarowej nieruchomościom;
 • przedsięwziąć przeciwdziałających powstawaniu pożaru;
 • eliminacji zagrożeń i minimalizacji ich skutków.

 

Obowiązek zabezpieczenia ludzi, nieruchomości przed zagrożeniami spoczywa na korzystających z nich właścicielach, zarządcach lub użytkownikach nieruchomości. Niespełnienie podstawowych wymagań może doprowadzić do odpowiedzialności za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych (Dz. U. nr 80, poz. 563), właściciele, zarządcy lub użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia ich w systemy sygnalizacji pożarowej oraz utrzymania tych urządzeń w stanie zapewniającym sprawność techniczną i funkcjonalną.

Zasadnicze obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmują w szczególności:

 • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań technologicznych, budowlanych i instalacyjnych;
 • zaopatrzenie nieruchomości w sprzęt pożarniczy oraz środki gaśnicze;
 • zapewnienie konserwacji i napraw sprzętu oraz urządzeń;
 • zapewnienie osobom przebywającym na terenie nieruchomości bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji;
 • zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, oraz przygotowanie nieruchomości do prowadzenia akcji ratowniczej

Najczęściej pojawiające się przyczyny powstawania pożarów i utrudnienia w przeprowadzaniu akcji ratunkowej pojawiają się w wyniku:

 • niesprawnych systemów przeciwpożarowych;
 • braku systematycznej kontroli i przeglądów zainstalowanych systemów przeciwpożarowych przez wyspecjalizowane firmy;
 • słabo przeszkolonego personelu w prowadzeniu akcji ratunkowej – ewakuacji w trakcie wynikłego zagrożenia;
 • braku audytów kontrolnych dotyczących ochrony pożarowej i bezpieczeństwa;
 • braku kontroli nad pracami wykonywanymi przez serwisy zewnętrzne;
 • zablokowane drogi ewakuacyjne.

Nawiązując do powyższych elementów w następnym numerze spróbuję opisać bardziej szczegółowo o przyczynach pożarów i ich zapobieganiu.

Piotr Machałowski

Członek Zarządu PFSZN

Licencjonowany zarządca nr 11729

CPM Certyfikat nr 18990