CZYTANIE DOKUMENTÓW, ZWIĄZKI Z WARTOŚCIĄ I OBSŁUGĄ NIERUCHOMOŚCI, NIEZGODNOŚCI ZAPISÓW – CO DALEJ ?

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe dokumenty: wypisy z rej. gruntów, mapy geodezyjne, wypisy z rej. budynków i lokali, ksiąg wieczystych, planu miejscowego, dokumentacja techniczna (projekty, inwentaryzacje) itp. Warsztatowo zostaną omówione przypadki błędnych – sprzecznych zapisów w dokumentach, propozycje rozwiązań problemu na poziomie klient-doradca (pośrednik, zarządca, rzeczoznawca majątkowy). Dokumentacja formalno-prawna i techniczna nieruchomości, wykorzystanie w procesie szacowania i obsługi nieruchomości

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przypomnienie i omówienie wybranych regulacji prawnych
-księgi wieczyste
-prawo geodezyjne i kartograficzne
-zagospodarowanie przestrzenne
-ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
-ustawa o własności lokali

2. Warsztaty z przykładowymi dokumentami wymaganymi lub pomocnymi w procesie wyceny, doradztwa (pośrednictwa lub zarządzania) nieruchomości – czytanie odpisów z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestrów gruntów, budynków, lokali, dokumentacja geodezyjna i techniczna działek zabudowanych, dokumentacja techniczna (projekt, inwentaryzacja) budynków a także planów dot. zagospodarowania miejscowego (Studium Kierunków Rozwoju oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego)


3. Wpływ zgodności dokumentów oraz ustaleń planu miejscowego na proces szacowania i na wartość, sprzedaż/kupno, zarządzanie – jak ma reagować zarządca lub pośrednik – przykłady „pułapek”.


4. Wskazanie przykładowych niezgodności – wypis z ewidencji lokali a księga wieczysta, księga wieczysta lokalowa a księga wieczysta „główna”. Jak sprawdzić, co przyjąć, co doradzić lub czego wymagać ?

Koszt: 270 zł/osoba (200 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 26 października 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Maria Mogiłko
– posiada ponad 20letnie doświadczenie zawodowe w pracy rzeczoznawcy majątkowego i projektanta budowlanego. Posiada uprawniania projektowe i budowlane jest rzeczoznawca oraz pośrednikiem w obrocie nieruchomości. Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie, specjalista w zakresie zagadnień związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości.

Attachments