W Dniu 30 lipca 2010 roku w Dzienniku Ustaw nr 140 poz. 945 zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych.

Obowiązek doskonalenia zawodowego spoczywa na wszystkich osobach, które posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami tj. na pośrednikach w obrocie nieruchomościami, zarządcach nieruchomości i rzeczoznawcach majątkowych.

Spełnienie tego obowiązku polega na udziale osoby uprawnionej w seminariach, szkoleniach lub kursach specjalistycznych dotyczących gospodarowania nieruchomościami i rynku nieruchomości w zakresie uprawnień i licencji zawodowych posiadanych przez osobę uprawnioną (§ 3.1 Rozporządzenia).

Organizator seminarium, szkolenia bądź kursu zobowiązany jest do przesłania w ciągu 14 dni od zakończeniu szkolenia, kursu bądź seminarium do Ministerstwa Infrastruktury listy obecności z podaniem imienia, nazwiska oraz numerem licencji zawodowej. Dzięki temu na koniec roku Ministerstwo w łatwy sposób będzie mogło skontrolować kto z uprawnionych osób spełnił obowiązek doskonalenia zawodowego (§ 5,6,7 Rozporządzenia).

Obowiązek stałego doskonalenia jest spełniony wówczas, gdy osoba uprawniona uczestniczyć w ciągu skali jednego okresu rozliczeniowego  – roku kalendarzowego, co najmniej w 24 godzinach edukacyjnych kształcenia w dowolnie wybranych formach (§ 8.2 Rozporządzenia).

Spełnienie obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych następuje na podstawie:

  1. zaświadczenia wydanego uczestnikowi szkolenia przez organizatora,
  2. rejestru wydanych zaświadczeń prowadzonego przez organizatora szkolenia,
  3. listy obecności przesyłanej do Ministerstwa Infrastruktury przez organizatora szkolenia.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości – (do pobrania).

 
Szkolenia, seminaria i kursy organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości spełniają kryteria Ministerstwa Infrastruktury dotyczące obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.