Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w wyniku porozumienia trzech największych organizacji zawodowych zarządców nieruchomości: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polskiej  Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polskiej  Federacji Zarządców Nieruchomości w trybie uzgodnionym w porozumieniu wymienionych wyżej Federacji, wprowadzony został program szkolenia i potwierdzania kompetencji zawodowych zarządców nieruchomości mający na celu doskonalenie kwalifikacji zarządców nieruchomości oraz dostarczenie stosownej wiedzy o kompetencjach zawodowych zarządców nieruchomości wszystkim korzystającym z usługi zarządzania nieruchomościami.

Program szkolenia zapewniał będzie kontynuację odpowiedniego przygotowania zarządców do wykonywania zawodu zarówno pod względem poziomu edukacji jak i praktycznego szkolenia.

Osoby, które udokumentują swoje kwalifikacje będą mogły uzyskać tytuł „Dyplomowany zarządca nieruchomości” potwierdzonym stosownym świadectwem kompetencyjnym.

Uzyskanie świadectwa kompetencyjnego i wynikającego z niego tytułu „Dyplomowany zarządca nieruchomości”  jest możliwe przez osoby, które:

  • posiadają co najmniej średnie wykształcenie potwierdzone świadectwem maturalnym,
  • zobowiążą się do przestrzegania zasad funkcjonowania programu,
  • ukończą z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne,
  • odbędą  studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami lub studia o specjalności zarządzanie nieruchomościami  lub  specjalistyczny kurs kwalifikacyjny  wg ustalonego programu,
  • uzyskają pozytywny wynik egzaminu złożonego przed Komisją Kwalifikacyjną.

Uzyskanie tytułu „Dyplomowany zarządca nieruchomości” jest także możliwe przez osoby posiadające licencję wydaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast  lub Ministra właściwego do spraw budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego  oraz mieszkalnictwa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami bez postępowania kwalifikacyjnego na podstawie decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

Szkolenia i praktyki realizowane zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 31 grudnia 2013 roku uznawane są jako szkolenia i praktyki wymagane dla uzyskania tytułu „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości”.

Tworzy się Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości obejmujący  osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości

  • licencje wydane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministra właściwego do spraw budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania   przestrzennego  oraz mieszkalnictwa na podstawie przepisów  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • świadectwo kompetencyjne wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polską Federację Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polską Federację Zarządców Nieruchomości w trybie uzgodnionym w porozumieniu wymienionych wyżej Federacji.

Rejestr zarządców nieruchomości jest jawny i służy informacji o kwalifikacjach wpisanych tam zarządców nieruchomości wobec władz państwowych i samorządowych oraz aktualnych i potencjalnych klientów usług zarządzania nieruchomościami.

Osoby ubiegające się o wpis do rejestru licencjonowanych/dyplomowanych zarządców nieruchomości winny zgłosić się do Federacji osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub poprzez bramkę na stronie internetowej Federacji.

W celu uzyskania kwalifikacji umożliwiających wpis do centralnego rejestru zarządców nieruchomości osobom, które nie posiadają stosownych kwalifikacji, uruchomiony zostaje specjalistyczny kurs kwalifikacyjny dla zarządców nieruchomości obejmujący 200 godzin edukacyjnych szkolenia teoretycznego i 100 – 156 godzin edukacyjnych szkolenia praktycznego. Szkolenie to jest oparte na obowiązujących do końca 2013 roku minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych prowadzących studia z zakresu zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności  Europejskiej  Rady d.s.  Zawodów Nieruchomościowych – CEPI,  z wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich, w szczególności  Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago – IREM.

Świadectwo stwierdzenia kompetencji zawodowych i tytuł Dyplomowany Zarządca Nieruchomości uzyskuje się  po pozytywnym wyniku egzaminu kompetencyjnego przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną i stwierdzeniem posiadania umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości.

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami i dyplom ukończenia studiów o  specjalności zarządzanie nieruchomościami, spełnia wymóg ukończenia szkolenia teoretycznego w ramach szkolenia kwalifikacyjnego dla uzyskania świadectwa kompetencyjnego i tytułu Dyplomowany Zarządca Nieruchomości.

Sygnatariusze porozumienia uważają za niezbywalną wartość utrzymanie dotychczasowego właściwego przygotowania zawodowego zarządców nieruchomości a uzyskany wpis do prowadzonego rejestru ma być potwierdzeniem uzyskania kompetencji zawodowych na poziomie tych posiadanych przez licencjonowanych do dnia 31 grudnia 2013r. zarządców nieruchomości.

W dzisiejszym świecie liczą się kwalifikacje a nie dokument, za którym nie stoją umiejętności.

Program nauczania i certyfikowania jest przeznaczony dla tych osób, dla których dyplom jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji a nie wartością samą w sobie.

Nasz program daje gwarancję, że praktyka wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości nie zweryfikuje negatywnie  umiejętności zarządcy.

Już wkrótce realizacja nowego systemu certyfikacji zarządców nieruchomości, minima programowe dla kursów i praktyk oraz szczegóły ich przeprowadzania!!!