Gmina jako wynajmujący mieszkania komunalne.

Obowiązki gminy w zakresie ochrony praw lokatorów, zawierania i rozwiązywaniu umów najmu mieszkań komunalnych oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Czy wiesz….

 • Jakie są formy ochrony praw lokatorów?
 • Jaki jest wpływ ustroju gminy na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym?
 • Co musi zawierać Wieloletni Program GospodarowaniaMieszkaniowym Zasobem gminy?
 • Z kim można gmina może zawrzeć umowę najmu mieszkania komunalnego, a z jakich przyczyn gmina może ją rozwiązać?

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy poznają aktualne informacje o ustroju gminy i jej obowiązkach w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych występujących na jej terenie,
 • Uczestnicy uzyskają informacje o praktycznym gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym  gminy,
 • Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania dotyczące zawierania i rozwiązywania umowy najmu komunalnych lokali mieszkalnych,

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach komunalnych. Gminy w niedostatecznym stopniu realizowały zadanie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkujących na jej terenie, a także nie dopracowały się do racjonalnego wykorzystania mienia komunalnego, gdyż nie posiadały między innymi pełnej informacji i wielkości i stanie technicznym istniejącego zasobu. Pogarszająca się sytuacja materialna mieszkańców gminy powoduje, że coraz więcej osób ubiega się o mieszkanie komunalne.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do zarządców, administratorów nieruchomości stanowiących własność gminy, pracowników urzędów gmin zarządzających komunalnymi budynkami mieszkalnymi, a także do licencjonowanych zarządców nieruchomości.

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Koszt: 290 zł/osoba (232 zł/osoba dla członków PFSZN)

Termin: 14 czerwca 2013 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

PROGRAM SZKOLENIA:

1. UWARUNKOWANIA PRAWNE

 • Konstytucyjne ochrona praw lokatorów,
 • Formy ochrony praw lokatorów,
 • Ustrój i zadania gminy,
 • Definicja najmu z Ustawy – Kodeks Cywilny
 • Definicja pojęcia „lokal” i „lokator” z ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego,

 

2. MIESZKANIOWY ZASOB GMINY

 • Definicja mieszkaniowego zasobu gminy,
 • Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy,
 • Zasady polityki czynszowej,
 • Zarządzanie komunalnymi budynkami mieszkalnymi,
 • Zasady najmu mieszkań komunalnych i kontrola społeczna wniosków osób ubiegających o zawarcie ( przyznanie ) mieszkania komunalnego,

 

3. GMINA JAKO STRONA UMOWY NAJMU

 • Określenie stron umowy i czas jej trwania,
 • Prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
 • Podnajem lokali mieszkalnych,
 • Wstąpienie w stosunek najmu
 • Pracownie twórcze w zasobach mieszkaniowych,
 • Przyczyny rozwiązania umowy najmu

 

4. ZAPEWNIENIE LOKALI MIESZKALNYCH W LOKALI SOCJALNYCH I LOKALI ZAMIENNYCH

 • Tryb zapewnienia lokali socjalnych dla osób o niskich dochodach oraz osób objętych wyrokami sądowymi nakazującymi opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego,
 • Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,
 • Zapewnienie lokalu na czas remontu lokalu mieszkalnego, na realizację decyzji organu nadzoru budowlanego i dla potrzeb realizacji inwestycji gminnych.

 

5. ZAPEWNIENIE POMIESZCZEŃ TYMCZASOWYCH

 • Osoby uprawnione do otrzymania pomieszczenia tymczasowego
 • Tryb zapewnienia tymczasowych pomieszczeń
 • Odszkodowania za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego,

Osoba prowadząca:

Mirosław Oniśk – Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, zawodowo odpowiedzialny między innymi za zarządzanie mieniem komunalnym między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. W ramach powierzonych obowiązków był Dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Lesznowoli,  a jako Naczelnik wydziałów spraw i zasobów lokalowych Urzędu m.st. Warszawy między innymi prowadził bieżące gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalał opłaty za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywał  różnego rodzaju umowy, uchwały, zarządzenia i regulaminy.

W okresie od 1994 do 1997 roku Wiceprezes Akademickiego Stowarzyszenia Edukacji Samorządowej przy Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 2008 – 2010 Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”. Od maja 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości  TRANSFER uczestniczy w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości. Prowadzę wykłady dotyczące między innymi ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego, administracji publicznej i prawa lokalowego.