Jak sprawnie radzić sobie z utrzymaniem nieruchomości

– warsztaty praktyczne i konsultacje

Prawidłowe korzystanie z nieruchomości, umożliwiające jej ekonomiczną eksploatację, wymaga dbania o kondycję techniczną zarówno elementów konstrukcyjnych, jak również wyposażenia strukturalnego i służącego zapewnieniu bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa pożarowego. Tak stanowi prawo i podpowiada zdrowy rozsądek.

Szkolenie, do uczestnictwa, w którym serdecznie Państwa zapraszamy, prowadzone będzie w formie swobodnej dyskusji i wymiany poglądów i doświadczeń i obejmować będzie kwestie spełnienia zapisów art. 5 Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz właściwą organizację wszelkich działań umożliwiających wywiązanie się z tego obowiązku. Propozycje rozwiązań praktycznych pomogą zapewne w panowaniu nad złożonymi zasobami nieruchomości.

PROGRAM SZKOLENIA

Proponujemy następujący zakres szkolenia:

 1. Przeprowadzenie analizy bieżących zmian oraz interpretacji zapisów w Ustawie prawo budowlane.
 2. Obowiązki właściciela obiektów budowlanych w zakresie respektowania wymagań wynikających z Ustawy prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Warszawa, dnia 8 grudnia 2017 r. Poz. 2285.
 3. Stosowanie nowych przepisów techniczno-budowlanych przy utrzymaniu technicznym obiektów starych (również chronionych i zabytkowych).
 4. Dobra praktyka związana z zapewnieniem dostępności do obiektów osób niepełnosprawnych.
 5. Jak zapewnić pełną informację dotyczącą osób wymagających pomocy np. w trakcie ewakuacji, bez naruszania zasad ochrony danych osobowych.
 6. Rozwiązania techniczne wspomagające stosowane systemy bezpieczeństwa, dedykowane do obsługi osób niepełnosprawnych (również osób niedowidzących lub niewidomych oraz z dysfunkcją narządów słuchu).
 7. Ułatwienia techniczne i organizacyjne – zarządcze, wspomagające obsługę osób starszych.
 8. Bezpieczne posadzki i podłogi- eliminacja przeszkód terenowych.
 9. Oznakowanie bezpieczeństwa, pożarowe, komercyjno-informacyjne. Wymagania i praktyka.
 10. Oświetlenie bezpieczeństwa – oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Nowe technologie i rozwiązania
 11. Zagrożenie biologiczne dla użytkowników. Walka z wilgocią i w konsekwencji z pleśniami, grzybami i porostami. Jak w protokołach pokontrolnych określać i oceniać urządzenia służące ochronie środowiska.
 12. Określenie zasad inwentaryzacji wyposażenia technicznego obiektów i jego rolę w realizacji funkcji nieruchomości.
 13. Weryfikacja i numeracja dokumentacji.
 14. Ocena, zgodnie z przepisami i dokumentacją eksploatacyjną częstości wykonywania prac serwisowych i kontrolnych na instalacjach.
 15. Sporządzanie harmonogramów konserwacyjnych.
 16. Stworzenie podstaw do sporządzenia budżetów operacyjnego i inwestycyjnego.
 17. Przeprowadzanie ocena stopnia zużycia obiektów dla określenia przydatności do eksploatacji – ćwiczenia praktyczne.
 18. Planowanie strategiczne uwzględniające zmiany rynkowe i wzrastające oczekiwania użytkowników.
 19. Zasady prawidłowego wykonywania protokołów kontroli okresowych wspomagających procesy decyzyjne.
 20. Prawidłowe wywiązywanie się z zasad polityki energetycznej i ochrony środowiska.
 1. Racjonalne gospodarowanie energią – rozliczanie, alokacja kosztów, minimalizacja kosztów.
 2. Omówienie rola opinii, ekspertyz i analizy zdarzeń jako argumentów w rozmowach z dysponentami nieruchomości
 3. Dyskusja na temat realnych problemów zależnych od typu, funkcji i roli obiektów.
 4. Otwarta dyskusja o problemach zarządczych.

PROWADZĄCY:

Witold MALINOWSKI

Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk z doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli w zakresie zarządczym i odpowiedzialny za sprawy utrzymania technicznego i zapewnienia bezpieczeństwa różnorodnych obiektów, w tym o charakterze sieciowym. Zaangażowany w działalność szkoleniową. Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA.

Szkolenie dedykowane jest dla:

 1. Osób odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami i inwentaryzacje zasobów.
 2. Szefów technicznych obiektów.
 3. Pracowników utrzymania ruchu i odpowiedzialnych za rozliczanie kosztów utrzymania.
 4. Prowadzących dokumentację techniczną, w tym KOB-y.
 5. Pracowników administracyjnych.
 6. Pracowników służb ochrony, zabezpieczeń BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.
 7. Przedsiębiorców zarządzających nieruchomościami.
 8. Członków zarządów Wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni.
 9. Pracowników administracyjnych obiektów sportowych.
 10. Dyrektorów i kierowników administracyjnych obiektów oświatowych.
 11. Szefów i pracowników nieruchomości komercyjnych, galerii handlowych.
 12. Osób odpowiedzialnych za administrowanie obiektami produkcyjnymi i specjalnymi.
 13. Wszystkich zainteresowanych.

Termin: 22.02.2021 r., godz. 10:30

Miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzk 49, lok. 2 (IV piętro)

Koszt:

 • 300,00 zł./os. + 23 % VAT – członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSZN
 • 350,00 zł./os. + 23 % VAT – pozostali uczestnicy

Zapraszamy!