My członkowie stowarzyszeń sfederowanych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości za pośrednictwem naszych przedstawicieli delegowanych do Rady Krajowej Federacji, przyjmujemy poniższy Kodeks Etyki Zawodowej Zarządcy Nieruchomości i zobowiązujemy się przestrzegać zawartych w nim norm postępowania w działalności zawodowej.

KODEKS ETYKI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

§ 1
Zarządcą nieruchomości w rozumieniu niniejszego dokumentu jest osoba wykonująca zawód zarządcy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 2
Zasady etyki zawodowej zarządcy nieruchomości są zgodne z przyjętymi i uznanymi przez Rzeczpospolitą Polską systemami moralności oraz nie naruszają w żaden sposób prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
Zarządca nieruchomości obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm wykonywania zawodu i zasad współżycia społecznego oraz dbałości o swoją godność osobistą, szczególnie w czasie wykonywania czynności zawodowych.

§ 4
Zarządca nieruchomości przy wykonywania obowiązków zawodowych obowiązany jest do postępowania zgodnie z zasadami zawartymi w tym Kodeksie oraz do dbałości o słuszny interes zlecającego zarząd.

§ 5

  1. Zarządca nieruchomości obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań, które mogłoby zaszkodzić dobrej opinii w zawodzie zarządców nieruchomości.
  2. Postępowanie zarządcy nieruchomości, które poniża go w opinii publicznej lub podważa zaufanie do wykonywanych przez niego czynności zawodowych stanowi naruszenie norm etycznych.

§ 6
W celu profesjonalnej obsługi klienta zarządca nieruchomości obowiązany jest do stałego doskonalenia wiedzy
w zakresie zagadnień prawnych, ekonomiczno – podatkowych, technicznych oraz standardów zawodowych zarządcy nieruchomości.

§ 7
Zarządca nieruchomości powinien wykonywać usługi według swojej najlepszej wiedzy i woli, uczciwie i z należytą starannością.

§ 8
Zarządcy nie mogą zatajać przed osobą, na której rzecz świadczą usługi istotnych i znanych im faktów związanych z zarządzaną nieruchomością ani nie mogą osoby takiej wprowadzić w błąd, co do faktów i praw dotyczących zarządzanej nieruchomości.

§ 9

  1. Zarządcę obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszystko czego dowiedział się on w związku z wykonaniem zarządu, a co mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy osób trzecich oraz zlecającego.
  2. Zarządca nieruchomości zobowiązany jest w szczególności do nie ujawniania osobom trzecim informacji, które w związku z wykonywanym zawodem uzyskał od zamawiającego.
  3. Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na zarządcy nieruchomości także po ustaniu zarządzania nieruchomością, chyba że z obowiązku tego zwolniony został przez uprawniony organ.

§ 10
Zarządca nieruchomości pozostaje lojalny wobec interesów zamawiającego i nie angażuje się w żądne działania, co do których może zaistnieć uzasadnione podejrzenie, że pozostają w sprzeczności z interesami klienta.

§ 11
Zarządca nieruchomości nie jest związany żądaniami zamawiającego a także użytkownika, jeżeli pozostawałyby one w sprzeczności z przepisami prawa lub standardami zawodowymi.

§ 12
Stosunki między zarządcami winny opierać się na wzajemnej lojalności i koleżeństwie.

§ 13
Zarządca nieruchomości obowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamę.

  1. W szczególności jeżeli inny zarządca negocjuje wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością, nie wolno innemu zarządcy, który powziął o tym wiadomość oferować cenę niższą za te usługę.
  2. Punkt 2 nie dotyczy ustalania wynagrodzenia zarządcy w drodze przetargu lub konkursu.

§ 14
Materiały promocyjne i sposób ich prezentacji nie mogą wywoływać wrażenia negatywnego, co do jakości usług oferowanych przez innych zarządców nieruchomości lub w jakikolwiek sposób im szkodzić.

§ 15
Jeżeli nie koliduje to z interesami zlecających zarząd, zarządcy powinni udzielać sobie wzajemnej pomocy w pracy zawodowej.

§ 16
Zarządca utrzymuje nieruchomość w należytym stanie sanitarno – porządkowym oraz echnicznym zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa oraz możliwościami finansowymi wynikającymi z umowy zawartej ze zlecającym.

§ 17
Zarządca nieruchomości prowadzi wymagane prawem ewidencje księgowo – finansowe, odrębne dla każdej zarządzanej nieruchomości.

§ 18
Obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest gromadzenie i staranne przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości.

§ 19

1. Zarządca nieruchomości obracając środkami pieniężnymi zamawiającego w szczególności:

  1. nie dopuszcza do przemieszania środków pieniężnych swoich lub swojej firmy ze środkami finansowymi klientów,
  2. nie wykorzystuje pieniędzy jednego zamawiającego w celu przysporzenia korzyści innemu zamawiającemu,
  3. zabezpiecza środki finansowe klientów przed wszelkimi dającymi się przewidzieć niekorzystnymi sytuacjami.

2. Środki pieniężne zamawiających zarządca nieruchomości przechowuje na rachunkach bankowych i postępuje z nimi zgodnie z pisemnym żądaniem zamawiającego i postanowieniami umowy.

§ 20
Umowy zawierane przez zarządców nieruchomości z klientami powinny być formułowane jasno i powinny zawierać wszystkie warunki uzgodnione przez strony, łącznie z opisem obowiązków i odpowiedzialności zarządcy.

§ 21
Zarządcy nieruchomości nie wolno przyjmować od zainteresowanych, w związku z wykonywanymi czynnościami, jakichkolwiek korzyści osobistych lub majątkowych poza wynagrodzeniem ustalonym w umowie.

§ 22
Zarządca nieruchomości winien wykazywać wysoką kulturę w kontaktach z użytkownikami, a także nie pozostawać obojętnym na ich problemy życiowe.

§ 23
Zarządcy nieruchomości nie przestrzegający zasad etyki zawodowej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną.
1. O odpowiedzialności dyscyplinarnej orzeka Komisja Dyscyplinarna Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości.

§ 24
Kodeks niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości.

Obowiązuje od dnia 14 października 1998 roku.