Licencja Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych – Nowe zasady

25 lipca 2018 r. Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych zatwierdził nowe zasady wydawania licencji Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Zmianie uległ nie tylko program kursu, wzór licencji, ale i został rozszerzony katalog kto i na jakich zasadach może się ubiegać o wydanie takiej licencji. 

Licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych mogą otrzymać:

1. Osoba, która uzyskała w latach 2014 – 2017 Świadectwo kompetencji zawodowych „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości” w ramach Porozumienia 3. Federacji

Osoba, która uzyskała w latach 2014-2017 Świadectwo kompetencji zawodowych „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości”, chcąc otrzymać licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, składa do biura PFSZN wniosek, do którego załącza:

 • kopię świadectwa kompetencji zawodowych „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości”,

 • dowód wniesienia opłaty (50 zł)

2. Osoba, która uzyskała do 31 grudnia 2013 r. państwową licencję zawodową w zakresie Zarządzania Nieruchomościami i jest zrzeszona w PFSZN.

Osoba, która uzyskała do 31 grudnia 2013 r. państwową licencję zawodową w zakresie Zarządzania Nieruchomościami i jest zrzeszone w PFSZN, chcąc otrzymać licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, składa do biura PFSZN wniosek, do którego załącza:

 • kopię państwowej licencji zawodowej,

 • oświadczenie o przynależności do stowarzyszenia zrzeszonego w PFSZN,

 • dowód wniesienia opłaty (40 zł)

3. Osoba, która uzyskała do 31 grudnia 2013 r. państwową licencję zawodową w zakresie Zarządzania Nieruchomościami i nie jest zrzeszona w PFSZN.

Osoba, która uzyskała do 31 grudnia 2013 r. państwową licencję zawodową w zakresie Zarządzania Nieruchomościami i nie jest zrzeszona w PFSZN, chcąc otrzymać licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, składa do biura PFSZN wniosek, do którego załącza:

 • kopię państwowej licencji zawodowej,

 • dowód wniesienia opłaty (50 zł)

4. Osoba, która ukończy kurs kwalifikacyjny w zakresie Zarządzania Nieruchomościami organizowany przez PFSZN i uzyska pozytywny wynik egzaminu ustnego przeprowadzonego przez PFSZN, składa do biura PFSZN wniosek, do którego załącza :

 • potwierdzenie wpłaty kwoty 850,00 zł. tytułem opłata za kurs w zakresie Zarządzania nieruchomościami na konto BNP ParisBas Bank Polska S.A. 45 1750 0012 0000 0000 3838 8789

Po ukończeniu kursu, za egzamin ustny i wydanie licencji Zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych wpłaci 200,00 zł na konto BNP ParisBas Bank Polska S.A. 45 1750 0012 0000 0000 3838 8789 tytułem za egzamin i licencję.

5. Osoba, która ukończyła/ukończy studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Nieruchomościami i uzyska pozytywny wynik egzaminu ustnego przeprowadzonego przez PFSZN, składa do biura PFSZN wniosek, do którego załącza :

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania nieruchomościami,

 • potwierdzenie wpłaty kwoty 200,00 zł. tytułem opłata za egzamin ustny i wydanie licencji na konto BNP ParisBas Bank Polska S.A.

              45 1750 0012 0000 0000 3838 8789

6. Osoba, która wykaże się wykonywaniem działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami przez okres nie krótszy niż 5 lat, nie była karana i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i uzyska pozytywny wynik egzaminu ustnego przeprowadzonego przez PFSZN.

Dokumentami potwierdzającymi 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami są:

 • umowa o zarządzanie nieruchomościami (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej)

 • świadectwa pracy lub umowy cywilnoprawne,

 • opinia pracodawcy,

 • zakres czynności potwierdzających wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami,

 • oświadczenia o faktycznym wykonywaniu czynności zarządzania nieruchomościami z podaniem czasookresu i formy organizacyjnej ich wykonywania,

 • inne dokumentów potwierdzających wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami.

 • potwierdzenie wpłaty kwoty 200,00 zł. tytułem opłata za egzamin ustny i wydanie licencji na konto BNP ParisBas S.A.

  45 1750 0012 0000 0000 3838 8789

Do wszystkich wniosków należy załączyć zdjęcie legitymacyjne lub do dowodu osobistego albo przesłać do biura PFSZN skan zdjęcia w rozszerzeniu jpg. lub png. w rozdzielczości 300 dpi.

Attachments