Ministerstwo Infrastruktury o dokumentach na postępowanie

Departament
Nieruchomości i planowania przestrzennego
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa

W związku z licznymi pytaniami osób ubiegających się o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami bez egzaminu. Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości zwraca się z prośbą o udzielenie informacji w następujących kwestiach:

 
I. Spełnienie wymogów wykształcenia:

czy    w   obecnym    stanie   prawnym    spełnieniem   wymogów”   wykształcenia uprawniającym   kandydata   na   zarządcę   nieruchomości   do   ubiegania   się  nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami  jest sam   fakt   ukończenia   studiów   podyplomowych   w   zakresie  zarządzania nieruchomościami? jakie uwarunkowania prawne są wymagane dla kandydata/absolwenta studiów podyplomowych  w zakresie zarządzania nieruchomościami,  który  rozpoczął te studia przed wejściem w życie uregulowań wprowadzonych przez Ministra Budownictwa Komunikatem z dnia 20 czerwca 2007 roku (Dz.Trz.M.B. Nr 3 poz. 17). jaka forma i treść zaświadczenia wystawionego przez wyższą uczelnię dla absolwenta tych studiów, będzie spełnieniem wymogów” wykształcenia uprawniającym kandydata na zarządcę nieruchomości do ubiegania się o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami na równi z ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami.

II. Spełnienie wymogów odbycia praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami W jaki sposób, w obecnym stanie prawnym kandydat na zarządcę nieruchomości dokumentuje wymóg odbycia praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeżeli praktykę tę rozpoczął:

 

  • przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r.,
  • po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005r
  • do wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r.
Z poważaniem
Małgorzata Ryniec Dyrektor Biura PFSZN

 

 

W odpowiedzi na zapytania zawarte w piśmie z dnia 3 lipca 2008 r. (8 lipca 2008 r., data wpływu do Ministerstwa), Ministerstwo Infrastruktury uprzejmie przedstawia wyjaśnienia w zakresie poruszonych zagadnień.

Ad I pkt 2.Odnosząc się do pytania dotyczącego uwarunkowań prawnych, jakie są wymagane dla kandydatów, którzy rozpoczęli studia podyplomowe przed wejściem w życie minimów programowych wprowadzonych przez Ministra Budownictwa Komunikatem z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.  Urz. M.B. Nr 3, poz.  17)    należy wyjaśnić, że programy studiów  podyplomowych, które zostały rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego ww. minimum programowego, nie muszą spełniać wymagań określonych w tym minimum, lecz stosuje się do nich wymagania obowiązujące w dniu rozpoczęcia studiów.Do chwili obecnej Minister Infrastruktury dwukrotnie ustalił minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, które były ogłoszone w Komunikacie Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 r. oraz w Komunikacie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. Urz MI. Nr 23, poz. 252) w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami.W związku z powyższym dyplomy kandydatów, którzy rozpoczęli studia podyplomowe przed wejściem w życie nowego minimum programowego, będą honorowane jeśli program ukończonych przez nich studiów podyplomowych będzie spełniał minimalne wymogi określone w minimum dla studiów podyplomowych, stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r.Ad II.W odniesieniu do kwestii dotyczącej dokumentowania praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, należy zauważyć, że przepisem § 13 ww. rozporządzenia z dnia 15 lutego 2008 r., została dokonana zmiana w sposobie dokumentowania praktyk zawodowych w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów. Po zakończeniu praktyki zawodowej prowadzący praktykę potwierdza w dzienniku praktyki zawodowej zrealizowanie jej programu, a organizator praktyki potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów.W przypadku praktyk z zakresu zarządzania nieruchomościami, organizatorzy praktyki zawodowej, którymi są Federacje Zarządców Nieruchomości, potwierdzają spełnienie warunków praktyki, poprzez sprawdzenie w obecności kandydata jego praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości na podstawie sporządzonego planu zarządzania nieruchomością. Z przeprowadzonej czynności organizatorzy praktyki sporządzają protokół, stanowiący integralną część dziennika praktyki. Zgodnie z § 14 przedmiotowego rozporządzenia, dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki zawodowej są: wypełniony przez kandydata dziennik praktyki zawodowej, podpisany przez prowadzącego praktykę zawodową oraz organizatora praktyki zawodowej; samodzielnie sporządzony przez kandydata plan zarządzania nieruchomością potwierdzony przez organizatora praktyki zawodowej.Powyższe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. dotyczą jedynie osób, które rozpoczęły praktykę po wejściu w życie przepisów rozporządzenia, czyli po dniu 15 lutego 2008 r.Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z § 54 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r., w przypadku rozpoczęcia praktyk zawodowych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia (przed dniem 27 lutego 2008 r.), dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki zawodowej są dokumenty określone w przepisach obowiązujących w dniu rozpoczęcia praktyki zawodowej.Osoby które rozpoczęły praktykę w zakresie zarządzania nieruchomościami na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r., jako dokumenty potwierdzające odbycie praktyki powinny przedstawić dziennik praktyk i 3 plany zarządzania ( § 7 rozporządzenia).
Natomiast osoby które rozpoczęły praktykę w zakresie zarządzania nieruchomościami na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących działalności zawodowej (Dz. U. Nr 115, poz. 745 z późn. zm.) oraz regulaminu odbywania praktyk jako dokumenty potwierdzające odbycie praktyki powinny przedstawić dziennik praktyk, sprawozdanie z odbytej praktyki zawodowej i plan zarządzania.Ponadto zgodnie z § 55 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r., osoby, które uzupełnią wykształcenie o studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami, a uprzednio ukończyły kurs i odbyły praktykę zawodową, będą zwolnione z ponownego odbywania praktyki.Przekazując powyższe stanowisko, Ministerstwo Infrastruktury wyraża nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia pozwolą wyeliminować zaistniałe wątpliwości.

DYREKTOR Departamentu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego