Nowe zasady przekształcania spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych w prawo własności 30 grudnia 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Nowe zasady przekształcania spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych w prawo własności

 

30 grudnia 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1779).

 

Nowelizacja jest konsekwencją wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 16/08), który uznał za niezgodne z Konstytucją RP warunki finansowe, na podstawie których dokonywane były przekształcenia spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych w prawo własności. Trybunał orzekł, że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie może z góry narzucać spółdzielniom zasad finansowych, na jakich przekazują one własność swoich mieszkań.

 

W uchwalonej noweli przyjęto rozwiązanie, że osoby uprawnione będą mogły nabyć własność mieszkania po wystąpieniu do zarządu spółdzielni z takim żądaniem i dokonaniu spłaty przypadającej na ich lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami. Gdy spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, członek posiadający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego będzie musiał dodatkowo spłacić przypadającą na lokal część umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa. Warunkiem koniecznym jest również niezaleganie przez osoby uprawnione z opłatami eksploatacyjnymi.

Ustawa przewiduje również, że wszystkie wnioski przekształceniowe złożone do dnia 29 grudnia 2009 r. będą musiały zostać zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.

Wydłużono do dnia 31 grudnia 2012 r. możliwości przekształcania przez spółdzielnie mieszkaniowe spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo spółdzielcze własnościowe, w przypadku gdy spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama lub jej poprzednicy prawni budynek, w którym znajduje się lokal objęty żądaniem, albo lokal znajduje się w budynku położonym na nieruchomości, dla której nie został określony przedmiot odrębnej własności lokali na podstawie uchwały zarządu, o której mowa w art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lub uchwała ta została zaskarżona do sądu.

Ustawodawca uznał za ważne czynności prawne, w wyniku których nastąpiło ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dokonane po dniu 31 lipca 2007 r. bez zachowania formy aktu notarialnego.