Przypominamy, że w dniu 31 lipca br. mija termin przekazywania przez licencjonowanych zarządców nieruchomości do urzędów gmin danych o wysokości czynszów za mieszkania nienależące do publicznego zasobu mieszkaniowego. Obowiązku przekazywania powyższych informacji do urzędów gmin wynika z przepisu art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.). Art. 186a.
 
Zarządca nieruchomości przekazuje organom wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości, dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikające z umów najmu, położonych w zarządzanych przez niego budynkach, w terminach i według wzoru określonych w odrębnych przepisach. Więcej informacji na stronie Ministerstw Infrastruktury: www.mb.gov.pl w zakładce: Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.