Szanowni Państwo,

Wypełniając potrzebę uporządkowania rynku nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomościami po ustaniu regulacji państwowych, trzy największe organizacje zrzeszające zarządców nieruchomości Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości i Polska Federacja Zarządców Nieruchomości w trybie uzgodnionym w porozumieniu wymienionych wyżej Federacji opracowały wspólny program szkolenia i certyfikowania  zarządców  nieruchomości zapewniając kontynuację odpowiedniego przygotowania zarządców do wykonywania zawodu zarówno pod względem poziomu edukacji jak i praktycznego szkolenia.

Program obejmuje:

  • rejestr zarządców nieruchomości
  • szkolenie zarządców nieruchomości,
  • wydawanie świadectw kompetencyjnych

Rejestr zarządców nieruchomości obejmuje osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości :

  • licencje wydane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministra właściwego do spraw budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego  oraz mieszkalnictwa na podstawie przepisów  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  • świadectwo kompetencyjne wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych,  Polską Federację Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości i Polską Federację Zarządców Nieruchomości.

Szkolenie zarządców nieruchomości obejmujące  200 godzin edukacyjnych szkolenia teoretycznego i 130 godzin szkolenia praktycznego, jest oparte na obowiązujących do końca 2013 roku minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych prowadzących studia z zakresu zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności  Europejskiej  Rady ds. Zawodów Nieruchomościowych – CEPI, z wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich, w szczególności  Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago – IREM.

Świadectwo potwierdzenia kompetencji zawodowych wydawane jest po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kompetencyjnego przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną i stwierdzeniu  posiadania umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości.

Sygnatariusze porozumienia uważają za niezbywalną wartość utrzymanie dotychczasowego właściwego przygotowania zawodowego zarządców nieruchomości a uzyskany wpis do prowadzonego rejestru ma być potwierdzeniem uzyskania kompetencji zawodowych na poziomie tych posiadanych przez licencjonowanych do dnia 31 grudnia 2013r. zarządców nieruchomości.

W dzisiejszym świecie liczą się kwalifikacje a nie dokument, za którym nie stoją umiejętności.

Program nauczania i certyfikowania jest przeznaczony dla tych osób, dla których dyplom jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji a nie wartością samą w sobie.

Nasz program daje gwarancję, że praktyka wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości nie zweryfikuje negatywnie  umiejętności zarządcy.

Już wkrótce realizacja nowego systemu certyfikacji i więcej szczegółów!!!