Ministerstwo Infrastruktury przypomina:

Obowiązek przekazania danych dotyczących wysokości czynszów za mieszkania nienależące do publicznego zasobu mieszkaniowego Ministerstwo Infrastruktury przypomina licencjonowanym zarządcom nieruchomości o zbliżającym się kolejnym terminie wykonania obowiązku wynikającego z przepisu art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.). Przepis ten nakłada obowiązek przekazania organom wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego. Oznacza to, że obowiązek dotyczy wszystkich licencjonowanych zarządców nieruchomości zarządzających wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi głównie własność osób fizycznych. Zarządca nieruchomości przekazuje dane w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikające z umów najmu lokali mieszkalnych położonych w zarządzanych przez niego budynkach w terminach i według wzoru określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873).

Stosownie do § 2 wyżej wymienionego rozporządzenia dane dotyczące czynszów zarządca przekazuje za okresy półroczne danego roku kalendarzowego urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości w terminie:
1. za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku,
2. za drugie półrocze – do końca stycznia roku następnego.
Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) gmina sporządza zestawienie danych przekazanych przez zarządców nieruchomości. Gmina może w zestawieniu wykorzystać również dane własne, dane przekazane przez właścicieli i lokatorów oraz organizacje ich zrzeszające, a także dane pochodzące z innych źródeł.
Gmina w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego, ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.
Zestawienie danych dotyczących czynszów za półrocze danego roku, a zatem za I półrocze 2009 r. gmina może udostępnić na stronach internetowych urzędu gminy.
Jednocześnie informujemy, że zarządca nieruchomości niewypełniający obowiązku wynikającego z art. 186a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy podlega odpowiedzialności zawodowej. Wniosek o wszczęcie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej może być złożony przez gminę, która nie otrzymała od zarządcy stosownych informacji.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury www.mi.gov.pl