Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) zarządcy nieruchomości

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności oraz bezpieczeństwa osób korzystających z usług zarządców nieruchomości, wprowadzono obowiązek posiadania przez zarządców ubezpieczenia OC. Szczegóły ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. Z 2004 r. nr 207, poz. 2114). Minimalna suma gwarancyjna to równowartość 50.000 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.

W związku z powyższym każdy zarządca musi mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze swoją pracą. Jeżeli zarządca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, to polisa OC powinna uwzględniać również szkody wyrządzone działaniem tych osób. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców prowadzących działalność zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jeśli zatem osoba posiadająca licencję prowadzi działalność gospodarczą i równocześnie jest zatrudniona u przedsiębiorcy, który prowadzi taką działalność, to zarówno ona, jak i ten przedsiębiorca powinni wykupić polisę OC zarządcy.

Zarządca nieruchomości ma obowiązek posiadać polisę OC najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem wykonywania swoich czynności. W podpisywanych umowach o zarządzanie nieruchomościami zarządca jest obowiązany zamieścić oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.

W przypadku osób zarządzających mieniem znacznej wartości warto zastanowić się nad zawarciem ubezpieczenia na wyższą sumą ubezpieczenia. Ponieważ zakres ubezpieczenia definiuje rozporządzenie, Ubezpieczyciele konkurują ceną oraz jakością serwisu. Przy wyborze oferty warto brać pod uwagę doświadczenie Ubezpieczycieli w segmencie ubezpieczeń dla mieszkalnictwa.

Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości podpisała umowy z dwoma ubezpieczycielami na zawieranie ubezpieczeń OC dla zarządców i pośredników, dając możliwość członkom Stowarzyszeń działających w Federacji wyboru ubezpieczyciela:

  • Generali TU SA.
  • UNIQA TU SA.

Podpisana umowa pomiędzy Generali TU SA. a Polską Federacją Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości oparta jest na wieloletnim doświadczeniu w zakresie ubezpieczenia zasobów mieszkaniowych. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządców i administratorów nieruchomości, Generali proponuje wszystkim członkom PFSZN szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej – nie tylko w obszarze ubezpieczeń majątku, lecz także szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej. W ubezpieczeniach tych mają zastosowanie preferencyjne stawki na zasadach wynegocjowanej zniżki.

Zawarta umowa pomiędzy Polską Federacją Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości a UNIQA TU SA. reguluje nowe zasady zawierania ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami. To, co wydaje się być dla zarządców i pośredników najważniejsze ubezpieczenia zawierane dzięki tej umowie będą opatrzone dodatkową 30% zniżką. Dotyczy to osób należących do stowarzyszeń sfederowanych w PFSZN. Umowa będzie obsługiwana przez firmę kontynuującą tradycję powiązanego z branżą Towarzystwa Ubezpieczeniowego FILAR.

Piotr Machałowski

Członek Zarządu PFSZN
Licencjonowany zarządcy nr.11725
CPM nr.18990