„Podziały nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami” szkolenie 15 listopada 2010 r.

Stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 92 ugn) – znaczenie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz przepisów o drogach publicznych.

 

 

Program szkolenia:

1. Stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 92 ugn) – znaczenie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz przepisów o drogach publicznych.

2. Podziały nieruchomości:
– zgodnie z ustaleniami planu miejscowego (art. 93 ugn);
– w przypadku braku planu miejscowego (art. 94 ugn) – znaczenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – znaczenie przepisów odrębnych;
– niezależnie od ustaleń planu miejscowego (art. 95 ugn);
– zabudowanych oraz „rolnych” i „leśnych”.

3. Szczególny przypadek podziału nieruchomości w trybie art. 98 ugn i jego następstwa.

4. Podziały nieruchomości a opłata adiacencka

5. Podziały kilku nieruchomości w trybie art. 98b ugn.

6. Rola i znaczenie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Podział dokonywany na wniosek i z urzędu.

7. Orzecznictwo dotyczące podziałów nieruchomości w zakresie omówionych zagadnień.

8. Omówienie przygotowywanych nowelizacji ustawy w zakresie podziałów nieruchomości.

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł/osoba dla członków PFSZN)
Termin: 15 listopada 2010 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

 

Osoba prowadząca: Grzegorz Kubaszewski – inżynierem absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zatrudniony w Ministerstwie Infrastruktury w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami. Prowadzi wykłady z gospodarki nieruchomościami dla pracowników administracji publicznej oraz na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami.