Powołanie nowego składu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

05.10.2011 r.; Wiceminister P. Styczeń na posiedzeniu Komisji Odpowiedzialności ZawodowejKiedy wykonujecie swoje obowiązki przeglądacie się w lustrze swoich własnych, osobistych dokonań zawodowych. Czy one są dobre, czy prawidłowo wykonywane i czy mogą być podstawą oceniania osób, na które są składane skargi do Ministra Infrastruktury. Chciałbym życzyć Państwu, aby to lustro było zawsze czyste, błyszczące i nie wymagało żadnych napraw – powiedział 5 października br. wiceminister Piotr Styczeń podczas uroczystości wręczenia nominacji członkom Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Komisja powołana Zarządzeniem nr 27 Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej rozpoczęła pracę w nowym składzie 1 września br.

Kiedy wykonujecie swoje obowiązki przeglądacie się w lustrze swoich własnych, osobistych dokonań zawodowych. Czy one są dobre, czy prawidłowo wykonywane i czy mogą być podstawą oceniania osób, na które są składane skargi do Ministra Infrastruktury. Chciałbym życzyć Państwu, aby to lustro było zawsze czyste, błyszczące i nie wymagało żadnych napraw – powiedział 5 października br. wiceminister Piotr Styczeń podczas uroczystości wręczenia nominacji członkom Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Komisja powołana Zarządzeniem nr 27 Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej rozpoczęła pracę w nowym składzie 1 września br.

05.10.2011 r.; Posiedzenie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej z udziałem wiceministra P. StyczniaPierwsze plenarne posiedzenie w nowym składzie poświęcone było kwestiom postępowania administracyjnego z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Ustawą o gospodarce nieruchomościami postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej poddane zostało rygorom postępowania administracyjnego. Na podstawie wyniku tego postępowania wydawana jest decyzja administracyjna o orzeczeniu kary dyscyplinarnej lub o umorzeniu postępowania.

Po raz pierwszy Komisja Odpowiedzialności Zawodowej została powołana 9 lutego 1999 r. Od początku istnienia Komisji Odpowiedzialności Zawodowej jej zasadniczą rolą jest przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawach odpowiedzialności zawodowej. Na podstawie wyników tego postępowania podejmowana jest decyzja o ewentualnym zastosowaniu kar dyscyplinarnych lub o umorzeniu postępowania. Odpowiedzialność zawodowa ma zupełnie odrębny charakter od odpowiedzialności cywilnej bądź karnej. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, wypowiadając się w kwestii odpowiedzialności zawodowej osób, którym postawiono zarzuty, nie opiera się jedynie na przepisach prawa powszechnie obowiązującego, co jest domeną sądów powszechnych, ale bada przede wszystkim, czy osoba uprawniona przy wykonywaniu czynności zawodowych przestrzegała standardów zawodowych oraz zasad etyki zawodowej, a także czy kierowała się zasadą szczególnej staranności i ochrony interesu osób, na rzecz których wykonuje te czynności oraz zasadą bezstronności w przypadku rzeczoznawców majątkowych. Powyższe zasady stworzone zostały przez środowiska zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nałożyła obowiązek przestrzegania powyższych reguł przez przedstawicieli wszystkich trzech grup zawodowych pod rygorem odpowiedzialności zawodowej i wynikających z niej kar dyscyplinarnych.

Treść zarządzenia nr 27 Ministra Infrastruktury

Źródło: www.mi.gov.pl