Powołanie nowego składu Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

04.10.2011 r.; Wiceminister Piotr Styczeń podczas posiedzenia Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej Życzę Państwu, aby wszyscy, którzy z Państwa woli ostatecznie znajdą się na rynku nieruchomości, kumulowali najlepsze cechy potrzebne w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, tak aby inni uczestnicy rynku widzieli różnicę w wykonywaniu obowiązków, i że wykonują je Państwo z największym umiłowaniem – powiedział 4 października br. w Warszawie wiceminister Piotr Styczeń podczas plenarnego posiedzenia Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w nowym składzie. Zarządzenie Nr 34 Ministra Infrastruktury z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej weszło w życie z dniem 1 września br.

Spotkanie poświęcone było omówieniu orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego postępowań kwalifikacyjnych oraz zagadnieniom zmian przepisów prawa dotyczących wyceny nieruchomości. Uroczyście wręczono także nominacje członkom Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wiceminister P. Styczeń pogratulował osobom wyróżnionym honorowymi odznakami „Za zasługi dla budownictwa”. Z naszej Federacji byli to: Pani Maria Kowalska, Pani Halina Grączewska, Pani Ewa Kucharska-Stasiak, Pani Eugenia Śleszyńska, Pan Piotr Konkel.

Postępowanie w sprawie nadania licencji zawodowych zwane postępowaniem kwalifikacyjnym, składa się z dwóch etapów: z postępowania przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną oraz z postępowania przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Od dnia 1 stycznia 2008 r. postępowanie kwalifikacyjne w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami nie obejmuje egzaminu (tryb bezegzaminowy – postępowanie jest jednoetapowe i odbywa się bez udziału kandydata). Państwowa Komisja Kwalifikacyjna w postępowaniu kwalifikacyjnym jest jedynym podmiotem uprawnionym do stwierdzania spełnienia wymogów uprawniających kandydata do otrzymania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami, w tym zbadania spełnienia przez kandydata wymogu ukończenia studiów podyplomowych w odpowiednim zakresie, alternatywnie ukończenia studiów wyższych, które uwzględniają minima programowe, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest w terminie i miejscu wyznaczonym przez Ministra Infrastruktury. Państwowa Komisja Kwalifikacyjna w konkretnie wskazanych terminach rozpatruje wnioski kandydatów o nadanie licencji zawodowych, a także prowadzi dwuetapowe egzaminy dla kandydatów ubiegających się o uprawnienie do szacowania nieruchomości.

Treść Zarządzenia nr 34 Ministra Infrastruktury

Źródło: www.mi.gov.pl