Zgodnie z Porozumieniem 3 Federacji zawartym w dniu 09 stycznia 2014 roku wprowadza się wspólny program szkolenia i certyfikowania zarządców nieruchomości zapewniając kontynuację odpowiedniego przygotowania zarządców do wykonywania zawodu zarówno pod względem poziomu edukacji jak i praktycznego szkolenia.

Zgodnie z porozumieniem kandydaci zainteresowani wykonywaniem zawodu zarządcy nieruchomości zobowiązani są odbyć kurs specjalistyczny dla zarządców nieruchomości obejmujący 200 godzin edukacyjnych szkolenia teoretycznego i 144 godziny szkolenia praktycznego.

Pełny program szkolenia oparty jest na obowiązujących do końca 2013 roku minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych prowadzących studia z zakresu zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności Europejskiej Rady ds. Zawodów Nieruchomościowych – CEPI, z wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich, w szczególności Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago – IREM.

Po odbyciu kursu specjalistycznego, o którym mowa powyżej, kandydat składa do organizatora praktyki zawodowej wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej.

Kompletne wnioski wraz załącznikami kandydat składa w wybranym/lokalnym stowarzyszeniu, które to w imieniu organizatora (PFSZN) wydaje dziennik praktyk.
Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy prowadzący praktykę zawodową jest uprawniony do prowadzenia niniejszej praktyki zgodnie z wymogami określonymi przez Porozumienie.
Po spełnieniu ww. warunków zostanie wydany kandydatowi dziennik praktyk.
W trakcie odbywania praktyki wpisy w dzienniku praktyk potwierdza osoba uprawniona, a po jej zakończeniu zrealizowanie programu na ostatniej stronie potwierdza prowadzący. Potwierdzenia te składane są poprzez podbicie pieczątki (osoba uprawniona – imiennej, prowadzący – firmowej lub firmowej i imiennej) oraz złożenie podpisu.
Po zrealizowaniu programu praktyk, dziennik praktyki wraz z planem zarządzania oraz wnioskiem o przystąpienie do egzaminu w zakresie zarządzania nieruchomościami w celu uzyskania świadectwa kompetencji zawodowych zarządcy nieruchomości i tytułu „Dyplomowany zarządca nieruchomości”  należy złożyć w biurze stowarzyszenia lub bezpośrednio w biurze PFSZN.