Preferencyjne warunki spłaty zadłużenia dla spółdzielni mieszkaniowych

Preferencyjne warunki spłaty zadłużenia dla spółdzielni mieszkaniowych

 

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje uchwalona 2 grudnia 2009 r. przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1752).


W ustawie tej wprowadzone zostały następujące zmiany:

1) istotna zmiana dotyczy kredytobiorców, członków spółdzielni mieszkaniowych, którzy do końca 2012 roku podejmą decyzję o jednorazowej spłacie zadłużenia na preferencyjnych warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 6 ustawy. Dla tych kredytobiorców zmniejsza się o 50% zadłużenie wobec banku z tytułu odsetek skapitalizowanych oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, stanowiących podstawę do zastosowania ww. przepisów.

2) ustawa daje także spółdzielniom mieszkaniowym, a nie tylko członkom spółdzielni jak to miało miejsce dotychczas, możliwość dokonywania spłaty zadłużenia na ww. preferencyjnych warunkach, pod warunkiem podjęcia uchwały walnego zgromadzenia wyrażającej zgodę na przejściową spłatę zadłużenia za członków,

3) uregulowana została sytuacja, w której po dwudziestoletnim okresie systematycznej i terminowej spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 10a ustawy, niektórym kredytobiorcom pozostanie jeszcze do spłaty zadłużenie wobec banku z tytułu kredytu (kapitału),

4) wprowadzono zapis, zgodnie z którym kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, wobec których przed dniem wejścia w życie noweli ustawy prowadzone było bezskuteczne postępowanie egzekucyjne, całkowicie umarza się zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek.

Do ww. ustawy wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 226, poz. 1815).

Ustawa i rozporządzenie obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 rok