„Odpowiedzialność cywilna, podatkowa oraz odpowiedzialność ex lege zarządcy nieruchomości i włąsciciela nieruchomości” szkolenie 13 grudnia 2010 r.

Zagadnienie odpowiedzialności cywilnej, podatkowej i ex lege zostanie przedstawione w aspekcie prawa i orzecznictwa.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Zasady ogólne odpowiedzialności cywilnej
1.1. Szkoda w ujęciu cywilistycznym
1.2.Przesłanki odpowiedzialności – związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem o sprawstwem szkody
1.3.Odpowiedzialność proporcjonalna, odpowiedzialność solidarna, odpowiedzialność za osoby, którym powierzono czynności
1.4.Zasady naprawiania szkody według wyboru poszkodowanego
1.5.Zasady i terminy dochodzenia roszczeń


2. Odpowiedzialność cywilna kontraktowa i deliktowa właściciela i zarządcy nieruchomości

2.1. Odpowiedzialność cywilna kontraktowa, na wybranych przykładach wyroków sądów administracyjnych. Wpływ treści zawieranych umów na zakres odpowiedzialności nieruchomości. Czy zlecając roboty firmie specjalistycznej zleceniodawca (np. wspólnota mieszkaniowa) odpowiada za szkody spowodowane przez wykonawcę?
2.2. Odpowiedzialność cywilna deliktowa z czynu niedozwolonego, na wybranych przykładach wyroków sądów administracyjnych
2.3. Kiedy odpowiada właściciel a kiedy zarządca nieruchomości?
2.4.Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w stosunkach pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą
2.5.Roszczenia odszkodowawcze w stosunkach wewnętrznych we wspólnocie mieszkaniowej
2.6.Jak zmniejszyć ryzyko powstania szkód w stosunkach cywilnych?

3.Odpowiedzialność ex lege właściciela nieruchomości, w tym z mocy Prawa budowlanego, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o ochronie dóbr kultury i opiece nad zabytkami, ustawy o ochronie danych osobowych.
3.1.Normy nakazu przepisów
3.2.Sankcje karne

4.Odpowiedzialność ex lege zarządcy nieruchomości, w tym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o rachunkowości i innych. Obowiązek należytej staranności w umowach. Klauzule abuzywne w umowach.

4.1.Normy nakazu przepisów
4.2.Sankcje karne, w tym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z odpowiedzialnością zawodową
4.3.Odpowiedzialność właściciela lub zarządcy w świetle wyroków sądów administracyjnych
4.4.Przedawnienia roszczeń

5.Odpowiedzialność podatkowa wobec organu podatkowego
5.1.Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe, gdy deklaracje i zeznania podatkowe podpisuje zarządca nieruchomości wspólnej?
5.2.W czym się przejawia odrębność podatkowo-prawna?
5.3.Zakres odpowiedzialności osoby posiadającej pełnomocnictwo podatkowe
5.4.Przedawnienie roszczeń


Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 13 grudnia 2010 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Eugenia Śleszyńska
specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.