„Odsprzedaż mediów we wspólnotach mieszkaniowych” szkolenie 21 września 2011 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Zasady ogólne sprzedaży towarów i usług według ustawy o podatku od towarów i usług

2.Sprzedaż towarów i usług w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej, jako osoby ustawowej

2.1.Sprzedaż usług w działalności zarobkowej wspólnoty, w tym z tytułu najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.

2.2.Sprzedaż towarów w działalności wspólnoty mieszkaniowej

 

3.Odsprzedaż zakupionej energii innej wspólnoty mieszkaniowej (węzeł grupowy)

3.1.Warunki prawne i finansowe odsprzedaży energii.

3.2.Obrót z tytułu odsprzedaży udokumentowany rachunkami/fakturami VAT. 3.3.Aspekty podatkowe odsprzedaży (w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku od towarów i usług VAT).

3.4.Zasady rozliczeń finansowych z odbiorcą energii.

 

4.Sprzedaż innej wspólnoty mieszkaniowej wytworzonej energii cieplnej z własnej kotłowni

4.1.Warunki prawne sprzedaży energii cieplnej.

4.2.Kalkulowanie ceny wytworzonej energii.

4.3.Metody rozliczeń finansowych.

4.4.Dokumentowanie sprzedaży rachunkami/fakturami.

4.5.Aspekty podatkowe sprzedaży wytworzonego ciepła.

 

4.Pośrednictwo wspólnoty mieszkaniowej w odsprzedaży zakupionej energii (ciepło, woda do lokali ) właścicielom do ich lokali, według ustawy VAT, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz ogólnej interpretacji Ministra Finansów

4.1.Aspekty prawne pośrednictwa wspólnoty mieszkaniowej w dostawie mediów do lokali właścicieli w świetle ustawy o podatku od towarów i usług VAT, dyrektywy unijnej 2006/112/WE oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

4.2.Udokumentowanie odsprzedaży mediów dostarczanych do lokali właścicieli 4.3.Refakturowanie przy odsprzedaży mediów właścicielom lokali.

4.4.Metody rozliczeń finansowych z tytułu dostawy mediów do lokali właścicieli.

 

5.Ewidencja podatkowa dla celów rejestracji sprzedaży towarów i usług

5.1.Ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów. Kiedy należy prowadzić wyłącznie ewidencję sprzedaży a kiedy pełną ewidencję podatkową? Rachunki a faktury – wystawianie a wprowadzenie do ewidencji podatkowej.

5.2.Znaczenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT – R. Podatek należny a podatek naliczony w rozliczeniu z organem podatkowym, rozliczenia kwartalne, miesięczne i kasowe.

5.3. Rygory art. 88 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług.

5.4. Korekty roczne rozliczenia podatku VAT.

 

6.Pozostałe rozrachunki finansowe wspólnoty mieszkaniowej w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych na moment bilansowy (31 grudnia) oraz na podstawie rozliczeń śródrocznych

6.1.Rozliczenia finansowe z właścicielami lokali z tytułu działalności statutowej

6.2.Rozrachunki finansowe z właścicielami lokali z tytułu dostawy mediów do lokali na moment bilansowy oraz śródrocznie.

6.3.Wpływ wyniku finansowego na dostawie mediów do lokali właścicieli na podatek dochodowy od osób prawnych.

6.4.Zasady rozliczeń mediów i kosztów zarządu według interpretacji podatkowych 6.5.Rozrachunki finansowe z organem podatkowym, z dostawcami i odbiorcami, w tym z najemcami.

6.6.Wzajemne roszczenia wspólnoty mieszkaniowej i właścicieli lokali według norm Kodeksu cywilnego, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych.

Koszt: 270 zł/osoba (210 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 21 września 2011 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.  Specjalizuje w problematyce gospodarowania mieniem i zarządzania nieruchomościami, a w szczególności w stosowaniu prawa i teorii w praktyce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz w organizacji gospodarowania mieniem.