„Praktyczne aspekty stosowania znowelizowanej ustawy Pzp w oparciu o orzecznictwo KIO i SO oraz opinie UZP”

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi w praktyce

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Kiedy musimy przedłużyć termin składania ofert na podstawie art. 12a ustawy Pzp?

2. Czy przesłanki do wykluczenia w art. 24 Pzp, to też warunki udziału?

3. Warunki udziału a opis sposobu oceny spełniania tych warunków

4. Jak stosować art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

5. Zabierać wadium, czy nie zabierać – oto jest pytanie. Uzupełniać czy wyjaśniać?

6. Czy Wykonawca może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą już po jego upływie?

7. Co jest omyłką a co błędem – gdzie leży granica?

8. Rażąco niska cena – czy art. 90 ustawy Pzp jest faktycznie martwym przepisem?

9. Zmiana stawki VAT a zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10. Nowe środki ochrony prawnej – lekarstwo czy choroba?

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 1 czerwca 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Marcin Ludziejewski
specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem. Przez 10 lat doskonalił swoje umiejętności związane z zamówieniami publicznymi zarówno po stronie Zamawiającego jak również Wykonawcy. Posiadający także doświadczenie w szkoleniach z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi także konsultacje z firmami wykonawczymi w zakresie przygotowania ofert i realizacji umów z Zamawiającymi. Uczestniczyły w odwołaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i w skargach przed Sądem Okręgowym.