„Przewody i rury na cudzym gruncie – problemy praktyczne i ich rozwiązania”

Celem szkolenia jest zapoznanie z prawnymi oraz praktycznymi sposobami uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie na cudzej nieruchomości sieci infrastruktury technicznej, na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego – służebności przesyłu.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zastosowanie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
1) Podstawowe definicje związane z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
2) Akty prawne odnoszące się sposób bezpośredni lub pośredni do art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
3) Procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości
– uzyskiwanie decyzji o realizacji celu publicznego
– uzyskiwanie zezwolenia na ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości

II. Odszkodowanie związane z uzyskaniem zezwolenia na ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości
1) Ogólne zasady wyceny nieruchomości
2) Akty prawne oraz inne ustalenia regulujące sposób ustalenia odszkodowania, w związku z      zastosowaniem art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
3) Zasady i tryb ustalania odszkodowania w związku z ograniczeniem sposobu użytkowania nieruchomości
4) Wypłata odszkodowania

III. Procedury związane z wykonaniem praw wynikających z uzyskania zezwolenia na ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości

1) Akty prawne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji
2) Procedura egzekucyjna
3) Praktyczne zastosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji -sporządzenie przez wierzyciela dokumentów związanych z realizacją praw wynikających z uzyskanego zezwolenia

IV. Procedura cywilnoprawna w trybie przepisów Kodeksu cywilnego

1) Podstawowe definicje związane z art. 49 k.c., oraz art. 305¹ i następnymi k.c.
2) Treść służebności przesyłu i zakres uprawnień przedsiębiorstwa
3) Sposoby ustanowienia służebności przesyłu
– umowa o ustanowienie służebności przesyłu (treść, uwarunkowania, forma);
– orzeczenia sądowe ustanawiające służebność przesyłu (ewentualnie potwierdzające nabycie takiej służebności) – porównanie aktualnego stanu prawnego stanu sprzed 03 sierpnia 2008 roku.
4) Realizacja uprawnień wynikających w uzyskania służebności przesyłu
5) Odszkodowanie związane z ustanowieniem służebności – metody ustalania „odpowiedniego wynagrodzenia”
6) Omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych w zakresie dotyczącym zagadnienia służebności przesyłu


Koszt: 250 zł/osoba (195zł dla Członków PFSZN)

Termin: 30 maja 2011 roku

Godziny: 10.00 – 16.00 (osiem godziny w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoby prowadzące: Jacek Chruślicki – pośrednik w obrocie nieruchomościami; główny specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego. Zajmuje się również doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie spraw związanych z nieruchomościami


Paweł Tyniec – radca prawny specjalizujący się w zakresie prawa administracyjnego i cywilnego w zakresie nieruchomości; świadczący obsługę prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuje się również doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie spraw związanych z nieruchomościami.