Zwrócenie uwagi na znaczenie ustalenia stanu prawnego nieruchomości jako podstawowego elementu zarządzania/gospodarowania nieruchomościami oraz pokazanie na co należy zwracać uwagę przy badaniu stanu prawnego.

 

PROGRAM:

1. Akt notarialny
• Akt notarialny we współczesnym prawie polskim,
• Tryb sporządzania aktu notarialnego,
• Elementy aktu notarialnego,
• Sprostowanie aktu notarialnego,
• Rodzaje umów zawieranych w obrocie nieruchomościami,
• Zagraniczne akty notarialne i ich legalizacja

2. Prawomocne orzeczenia sądowe, których skutkiem jest nabycie, przejście, zmiana treści i ustanie własności
• Orzeczenie sądowe o dziale spadku,
• Orzeczenie sądowe o zniesieniu współwłasności,
• Orzeczenie sądowe o zobowiązaniu właściciela do przeniesienia nieruchomości,
• Wyrok w sprawie o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej i rzeczywistym stanem prawnym,
• Orzeczenie sądowe o zasiedzeniu.

3. Ostateczne decyzje administracyjne
• Decyzja wywłaszczeniowa,
• Decyzja wydana na podstawie przepisów dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,
• Decyzja o zwrocie nieruchomości na podstawie art. 136 ust. 3 i art. 214 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
• Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
• Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, polegający na wydzieleniu działki gruntu pod drogi publiczne,
• Decyzja wydana na podstawie ustawy z 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

4. Księgi wieczyste dla nieruchomości i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
• Cztery działy księgi wieczystej
– Dział I – oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,
– Dział II – wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
– Dział III – wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, w wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
– Dział IV – wpisy dotyczące hipotek.
• Przypadki, w których wpis do księgi wieczystej ma konstytutywny charakter.

5. Ewidencja gruntów i budynków
• Zakres przedmiotowy i podmiotowy ewidencji gruntów i budynków
– rejestr gruntów,
– rejestr lokali,
– kartoteka lokali,
– rejestr budynków,
– kartoteki budynków,
– mapa ewidencyjna
• Prawnomaterialne znaczenie wpisów do ewidencji gruntów i budynków.

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
• Obowiązkowy zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• Renta planistyczna.

 

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł/osoba dla Członków PFSZN)
Termin: 24 sierpnia 2011 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

 

Osoba prowadząca: Małgorzata Kondrat wieloletni pracownik administracji samorządowej, ekspert w zagadnieniach związanych z obrotem nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy, geodeta uprawniony, zarządca nieruchomości.