Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

18 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji ustawy jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2008 r. W związku z tym nowe przepisy przewidują, że walne zgromadzenie spółdzielni może podjąć uchwałę, w której określi obowiązek wniesienia przez członka spółdzielni dodatkowej wpłaty z tytułu przeniesienia własności lokalu, do którego przysługuje mu spółdzielcze prawo lokatorskie.

W przypadku gdy spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub innych, różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego będzie podlegać zmniejszeniu o 50 proc. wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię. Zdaniem wnioskodawców, kwota powinna pokryć koszty ustalenia przez rzeczoznawcę wartości rynkowej lokalu. Podobna uchwała nie może być podjęta w przypadku roszczeń o przeniesienie własności lokalu powstałych na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.
W projekcie nowelizacji ustawy poszerzono dotychczasowe obowiązki finansowe osoby ubiegającej się o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu o spłatę nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na lokal. Będzie to dotyczyć przypadków, w których przekształceniu w odrębną własność podlegać będą spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu ustanowione przed upływem 15 lat, a spółdzielnia skorzystała w trakcie budowy z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub innych.
Zmieniono również przepisy dotyczące ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Przyjęto, że członkowie spółdzielni mieszkaniowych, po dokonaniu spłaty kredytu mieszkaniowego, będą mieli nieograniczoną możliwość ustanawiania spółdzielczych własnościowych praw do lokali lub nabywania prawa ich własności.
Przewidziano, że wnioski o przeniesienie praw własności lokalu złożone do 29 grudnia 2009 r. powinny zostać przez spółdzielnię załatwione do 30 marca 2010 r. na dotychczasowych zasadach. Ponadto, do końca 2012 r., wydłużono termin możliwości przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.