Załącznik nr 2 do chwały nr 06/2014 Rady Krajowej z dnia 07.06.2014r.

NOWY STATUT

POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ ZAWODÓW NIERUCHOMOŚCIOWYCH

Rozdział I

Nazwa, charakter, siedziba i teren działania.

 §1.

Tworzy się związek stowarzyszeń zawodów nieruchomościowych pod nazwą:
„POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ ZAWODÓW NIERUCHOMOŚCIOWYCH” zwany w dalszej części Statutu „Federacją”.

 §2.

Federacja jest dobrowolnym związkiem regionalnych i krajowych stowarzyszeń zrzeszających specjalistów w zakresie obsługi rynku nieruchomości, w tym osoby posiadające licencje i uprawnienia zawodowe.

 §3.

Federacja jest organizacją społeczną działającą z upoważnienia, na rzecz i w interesie sfederowanych stowarzyszeń.

 §4.

Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz jest miasto Warszawa.

§5.

Federacja może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych.

 §6.

 1. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej osób zrzeszonych
  w organizacjach członkowskich.
 2. Federacja może zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw statutowych na ogólnie przyjętych zasadach.

 §7.

Federacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych” i innych ustalonych przez władze Federacji.

Rozdział II

Cele, zadania i formy działania.

 §8.

Celem Federacji jest tworzenie profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości przez zawody nieruchomościowe, jego rozwój i sprawne funkcjonowanie oraz dbałość o przestrzeganie na tym rynku zasad etyki zawodowej.

 §9.

 1. Federacja realizuje swoje cele poprzez:

a) działania na rzecz standaryzacji przepisów w zakresie obsługi nieruchomości poprzez, wydawanie publikacji,

b) organizację szkoleń służących rozwojowi i usprawnianiu obsługi rynku nieruchomości,

c) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w celu stworzenia warunków do rozwoju rynku nieruchomości i jego funkcjonalności,

d) propagowanie nowych technologii w budownictwie poprawiających warunki eksploatacji nieruchomości,

e) organizowanie i prowadzenie na rzecz członków Federacji doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego,

f) współpracę z innymi Federacjami i organizacjami w zakresie rynku nieruchomości,

g) udział w pracach organizacji międzynarodowych,

h) organizowanie międzynarodowych i krajowych wystaw, targów, seminariów związanych z obsługą rynku nieruchomości,

i) propagowanie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad ich

 1. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczając dochód z niej na realizację celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 §10.

Członkowie Federacji dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających.

§11.

Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie krajowe i regionalne przyjęte uchwałą Rady Krajowej Federacji na podstawie pisemnej deklaracji i statutu.

§12.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. udziału swoich przedstawicieli we władzach Federacji i innych organach kolegialnych powoływanych przez te władze,
 2. inspirowania działań Federacji i korzystania z doświadczeń organizacji w niej zrzeszonych,
 3. korzystania z pomocy Federacji w zakresie:

1) realizacji własnych celów statutowych,

2) innych uprawnień wynikających z niniejszego statutu.

§13.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) współdziałania w realizacji celów Federacji,

2) przestrzegania i realizacji postanowień statutu Federacji, uchwał i decyzji władz Federacji,

3) uczestniczenia w między stowarzyszeniowych formach współpracy w ramach Federacji,

4) terminowego wnoszenia składki członkowskiej.

§14.

Członkiem wspierającym może być każdy podmiot popierający działalność Federacji przyjęty uchwałą Rady Krajowej Federacji.

§15.

Członek wspierający ma prawo do:

 1. korzystania z pomocy organizacyjnej i usług Federacji według zasad określanych każdorazowo w uchwale o przyjęciu członka,
 2. inspirowania działań Federacji i korzystania z doświadczeń zrzeszonych w niej organizacji.

§16.

Członek wspierający ma obowiązek wnoszenia na rzecz Federacji wpłat uzgodnionych
i określonych każdorazowo w uchwale o przyjęciu członka.

§17.

 1. Utrata statusu członka zwyczajnego następuje w przypadku:

a) złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu członka z Federacji,

b) rozwiązania stowarzyszenia,

c) wykluczenia na skutek nie wywiązywania się członka z obowiązków określonych w niniejszym statucie na podstawie uchwał Rady Krajowej Federacji.

 1. Utrata statusu członka wspierającego następuje w przypadku:

a) wystąpienia członka z Federacji,

b) śmierci lub utraty praw publicznych przez osoby fizyczne,

c) likwidacji lub upadłości,

d) wykluczenia na skutek nie wywiązywania się członka z obowiązków określonych w niniejszym statucie na podstawie uchwał Rady Krajowej Federacji.

Rozdział IV

Władze Federacji.

 §18.

Władzami Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych są:

a) Rada Krajowa,

b) Zarząd,

c)Komisja Rewizyjna.

§19.

 1. W skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie członkowie stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji i terminowo płacących składki członkowskie.
 2. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób tajny.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
 4. Funkcje Prezydenta Federacji i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej mogą być pełnione przez te same osoby nie dłużej niż dwie kadencje.

§20.

 1. Członkami Rady Krajowej są osoby upoważnione przez sfederowane stowarzyszenia będące członkiem zwyczajnym Federacji w liczbie dwóch przedstawicieli na każde Stowarzyszenie oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu na każdą rozpoczętą setkę członków zwyczajnych tych stowarzyszeń ponad liczbę stu członków.
 2. Radę Krajową zwołuje Zarząd co najmniej dwa razy w roku. Zebranie sprawozdawcze Rady Krajowej zwołuje Zarząd nie później niż do końca miesiąca czerwca.
 3. W Zebraniu sprawozdawczym winna uczestniczyć co najmniej połowa członków Rady Krajowej uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia, Rada Krajowa może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Zebraniu wyborczym musi uczestniczyć co najmniej połowa członków Rady Krajowej uprawnionych do głosowania.
 5. Zwołanie Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Krajowej może odbyć się na wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Federacji lub Zarządu Federacji. Zarząd zobowiązany jest zwołać Radę Krajową w terminie jednego miesiąca, a jeśli tego nie uczyni obowiązek zwołania Rady Krajowej w terminie kolejnego miesiąca spoczywa na Komisji Rewizyjnej.
 1. Federacja powiadamia drogą elektroniczną Stowarzyszenia o terminie i miejscu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad i niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem posiedzenia na co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni przed datą zwołania posiedzenia i na co najmniej 7 (siedem) dni w przypadku zwołania Rady Krajowej w trybie określonym w ust. 5,
 1. Stowarzyszenia zobowiązane są do wyznaczenia przedstawicieli na Radę Krajową i powiadomienia ich o terminie i miejscu posiedzenia, wraz z proponowanym porządkiem obrad i niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem posiedzenia.

§21.

Do kompetencji Rady Krajowej należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności programowej oraz planu finansowo gospodarczego Federacji,
 2. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.,
 4. przyjmowanie sprawozdań z działalności Federacji i udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. nadawanie i pozbawianie członkostwa Federacji,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu oraz obciążaniu majątku nieruchomego Federacji,
 8. zatwierdzanie regulaminu działania Rady Krajowej, Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej,
 9. uchwalanie zmian w statucie,
 10. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Federacji,
 11. zatwierdzanie godła, pieczęci, odznak członkowskich i legitymacji członkowskich,
 12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Federacji,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w organizacjach krajowych i zagranicznych.

§22.

 1. Rada Krajowa wybiera:

a) Zarząd składający się z Prezydenta Federacji, Wiceprezydenta i trzech członków Zarządu,

b) Komisję Rewizyjną składającą się z Przewodniczącego i dwóch członków.

 1. Zasady i tryb wyboru Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej określa „Ordynacja Wyborcza” stanowiąca załącznik do niniejszego statutu.

§23.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie na zewnątrz Federacji i składanie w jej imieniu oświadczeń woli,

b) kierowanie całokształtem działalności Federacji zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wnioskami Rady Krajowej,

c) opracowywanie projektów działalności programowej Federacji oraz planu finansowo gospodarczego Federacji,

d) zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji,

e) opracowywanie projektów godła, pieczęci Federacji, odznak członkowskich i legitymacji członkowskich,

f) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz zatwierdzanie ich składu,

g) nadzór nad pracą biura Federacji, uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

 1. W przypadku rezygnacji, śmierci lub utraty praw publicznych w trakcie kadencji osoby będącej członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd zobowiązany jest do zwołania w terminie dwóch miesięcy Rady Krajowej celem uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej.
 2. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. 2 dotyczy Prezydenta Federacji, funkcję tę do czasu powołania nowego Prezydenta przez Radę Krajową pełni Wiceprezydent.
 3. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Federacji umocowane są działające łącznie dwie osoby ze składu Zarządu.

§24.

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezydenta Federacji i powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna winni otrzymać zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą zwołania posiedzenia.

§25.

 1. Do wykonywania czynności statutowych Zarząd zatrudnia Dyrektora Biura.
 2. Biuro Federacji wykonuje zadania Federacji w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu zgodnie z regulaminem działania uchwalonym przez Zarząd.

§26.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności Zarządu Federacji pod względem zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami Rady Krajowej,

2) przedstawianie Radzie Krajowej sprawozdań z oceny działalności Zarządu Federacji i zgłaszanie Zarządowi wniosków wynikających z przeprowadzonej kontroli.

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Zarządu Federacji nie rzadziej niż   raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Krajowej opinię do sprawozdania z działalności Zarządu oraz przedstawia wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za miniony rok.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli.
 4. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§27.

 1. Władze Federacji wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał.
 1. Uchwały władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.
 2. We wszystkich głosowaniach jednemu uprawnionemu do głosowania przypada jeden głos.
 1. Głosowania są jawne o ile statut nie stanowi inaczej.
 1. Użyte w niniejszym statucie pojęcia oznaczają:

a) głosy oddane – głosy ZA, PRZECIW i WSTRZYMUJĄCE SIĘ,

b) zwykła większość głosów – przewaga głosów ZA nad ilością głosów oddanych PRZECIW,

c) bezwzględna większość głosów liczba głosów ZA, większa od sumy głosów PRZECIW i WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

d) kwalifikowana większość głosów – uzyskanie wskazanej ułamkiem ilości głosów ZA.

§28.

 1. Z wszelkich posiedzeń władz Federacji sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.
 1. Protokół zawiera informację o prawidłowości zwołania posiedzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, treści uchwał i wynikach poszczególnych głosowań.
  Do protokołu dołącza się listę obecności.

Rozdział V

Fundusze i majątek Federacji.

§29.

Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§30.

Na fundusze Federacji składają się:

 1. wpływy uzyskane ze składek członkowskich,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości będące w posiadaniu Federacji,
 3. dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,
 4. wpływy z działalności gospodarczej Federacji prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

§31.

Fundusze, o których mowa w § 30 wydatkowane są przez Zarząd Federacji zgodnie z przyjętym planem finansowo gospodarczym.

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Federacji.

§32.

 1. Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Federacji podejmuje Rada Krajowa kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Federacji winna określać przeznaczenie majątku Federacji i w tym zakresie podlega zatwierdzeniu przez organ rejestracyjny.
 3. Sprawy zmiany statutu lub rozwiązania Federacji muszą być umieszczone w porządku obrad Rady Krajowej i doręczone stowarzyszeniom członkowskim na co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni przed datą zwołania posiedzenia z podaniem treści proponowanych zmian statutu.

Rozdział VII

Uchwalanie Statutu

§33.

Statut Federacji uchwalony został przez pełnomocnych przedstawicieli sfederowanych stowarzyszeń w dniu 7 czerwca 2014 roku.

Załącznik do

Statutu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Ordynacja Wyborcza

§1.

Władze Federacji stanowią:

 1. Rada Krajowa,
 2. Zarząd Federacji składający się z Prezydenta, Wiceprezydenta i trzech członków Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna składająca się z Przewodniczącego i dwóch członków.

§2.

Zarząd i Komisja Rewizyjna Federacji wybierane są na okres trzech lat.

§3.

Rada Krajowa wybiera w głosowaniu tajnym Prezydenta, Wiceprezydenta, trzech członków Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

§4.

 1. Wybór Prezydenta, Wiceprezydenta i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Głosowanie na Prezydenta i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odbywa się oddzielnie spośród zgłoszonych kandydatów.
 3. Głosowanie na Wiceprezydenta odbywa się oddzielnie spośród zgłoszonych kandydatów.

§5.

 1. Głosowanie na członków Zarządu odbywa się jednocześnie spośród zgłoszonych
  kandydatów.
 2. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§6.

 1. Głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej odbywa się jednocześnie spośród zgłoszonych kandydatów.
 1. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

Statut został zatwierdzony przez
Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

w dniu 7 czerwca 2014 roku.