Polecamy szkolenia z szeroko pojętego zakresu rynku nieruchomości:

 • Specjalizujemy się w programach autorskich dopasowanych do potrzeb klienta – szytych „na miarę”.
 • Organizowane przez nas szkolenia są dostosowane do Państwa potrzeb.
 • Posiadamy wiedzę i umiejętności, jak organizować szkolenia na wysokim poziomie.
 • Mamy wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń w połączeniu z fachową i praktyczną wiedzą naszych trenerów.
 • Utrzymujemy kontakt z naszymi klientami po zakończeniu szkoleń.

Szkolenia organizowane przez PFSZN

Prowadzenie zebrań we wspólnotach mieszkaniowych w praktyce - dokumentacja, uchwały
 • Moduł I - Przepisy prawa regulujące wzajemne relacje zarządca - zarząd wspólnoty: ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o własności lokali kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, umowa o zarządzanie, podstawy prawne, istotne elementy umowy o zarządzanie, wzory umów
 • Moduł II - Przygotowanie do zebrania: sprawozdanie zarządu lub zarządcy, plan gospodarczy, projekty uchwał, porządek obrad, zawiadomienia o zwołaniu zebrania, weryfikacja wykazu właścicieli i przypadających im udziałów, karty lub listy do głosowania
 • Moduł III - Zwołanie i przeprowadzenie zebrania: uprawnieni do udziału w zebraniu, prowadzenie zebrania, głosowanie wniosków i uchwał, protokół z zebrania, działania po zebraniu, zbieranie głosów w trybie indywidualnego ich zbierania przez zarząd, powiadomienie właścicieli o wynikach głosowania, realizacja przyjętych uchwał i wniosków
 • Moduł IV - Zalecane wzory postępowania i dobrych praktyk: planowanie, komunikacja, sprawozdawczość, kontrola, zakończenie współpracy, konflikty, asertywność, sposoby rozwiązania umowy, wzajemne rozliczenia

 • Termin:
  Prowadzący:
  Sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej - zasady sporządzania, księgowania i korygowania naliczeń i rozliczeń.
 • Zasady sporządzania, księgowania i korygowania naliczeń i rozliczeń. Sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej.
 • Naliczanie zaliczek
 • Ustalenie zasad rozliczenia kosztów wody, energii cieplnej i wywozu nieczystości.
 • Sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej.
 • Podatki wspólnot mieszkaniowych
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa o podatku od towarów i usług
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Podatek od nieruchomości
 • Opłata za środowisko
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sprawozdania dla GUS i banków (w przypadku zaciągania kredytów)

 • Termin:
  Prowadzący:
  Prawo zamówień publicznych w praktyce
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych po nowelizacji.
 • Wynagrodzenie kosztorysowe a wynagrodzenie ryczałtowe.
 • Warunki udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających.
 • Rozliczanie zamówień dodatkowych i uzupełniających.
 • Zmiany umów a kwalifikowalność wydatków.
 • Negocjacje w zamówieniach publicznych.

 • Termin:
  Prowadzący:
  Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
 • Co to jest użytkowanie wieczyste i po co jest ustanawiane: rys historyczny - antenaty użytkowania wieczystego, przedmiotowy i podmiotowy zakres użytkowania wieczystego, obecne funkcje użytkowania wieczystego
 • Dlaczego warto przekształcić użytkowanie wieczyste we własność: charakter prawny użytkowania wieczystego, czy użytkowanie wieczyste jest rzeczywiście wieczyste, charakter prawny własności
 • Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność: czy każdy może wystąpić z wnioskiem o przekształcenie, podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o przekształcenie: osoby fizyczne, osoby prawne, kiedy traci się przymiot osoby uprawnionej
 • Procedura rozpatrywania wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność: jaki jest tryb rozpatrywania wniosków o przekształcenie, prawa i obowiązku stron w postępowaniu o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, jak się odwoływać od decyzji odmawiającej przekształcenia tego prawa
 • Koszty związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność: opłaty i ich bonifikaty, rozłożenie na raty i zabezpieczenie wierzytelności, warunki nieodpłatnego przekształcenia
 • Zmiany w przepisach dot. przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

 • Termin:
  Prowadzący:
  Postępowanie administracyjne w praktyce
 • Sprawa administracyjna.
 • Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym.
 • Strona w postępowaniu administracyjnym.
 • Zagadnienia „techniczno-procesowe” w postępowaniu administracyjnym.
 • Postępowanie wyjaśniające w postępowaniu administracyjnym.
 • Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.
 • Środki zaskarżania rozstrzygnięć administracyjnych.
 • Postępowania szczególne w kodeksie postępowania

 • Termin:
  Prowadzący:
  Windykacja długów spadkowych
 • Postępowanie eksmisyjne w stosunku do małoletnich nieobjętych wyrokiem
 • Roszczenie tytułu wykonalności na współmałżonka
 • Postępowanie sądowe o wyjawienie majątku
 • Postępowanie w stosunku osób reprezentujących firmy bo bezskutecznej egzekucji komorniczej zgodnie z tytułem wykonawczym
 • Zasady odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 103- 1034(3) k.c.)
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Odpowiedzialność subsydiarna z art. 299 k.s.h.

 • Termin:
  Prowadzący:
  Jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • Moduł I - Obowiązki wynikające z przepisów prawa: ustawa prawo budowlane (definicje, zawartość dokumentacji), obowiązki właściciela i zarządcy, sankcje karne
 • Moduł II - Obowiązkowe kontrole: terminy wykonywania kontroli, osoby uprawnione do wykonywania kontroli, obowiązki w przypadku zagrożeń, zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli - struktura i zawartość protokołu z kontroli
 • Moduł III - Prowadzenie książki obiektu budowlanego: podstawa prawna, cel prowadzenia książki obiektu budowlanego, omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej
 • Moduł IV - Wypełnianie książki obiektu budowlanego: ćwiczenia w samodzielnym wypełnianiu książki obiektu budowlanego

 • Termin:
  Prowadzący:
  Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym
 • Proces postępowania administracyjnego przy wydawaniu pozwoleń na budowę i zgłaszania do realizacji obiektów nie wymagających pozwoleń na budowę w oparciu o zapisy Ustawy "Prawo Budowlane" oraz zapisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Proces przygotowania inwestycji i warunków jakie trzeba spełnić dla uzyskania pozwolenia na budowę w świetle obowiązującego prawa.
 • Proces planowania i realizacji procesu inwestycyjnego i miejsce kosztorysów, procesu projektowania, uzyskiwania prawomocnych pozwoleń na budowę, umów realizacyjnych w procesie inwestycyjnym w budownictwie.
 • Kosztorys inwestorski w postępowaniach przetargowych stanowiących podstawę do ustalenia szacunkowego kosztu wykonania określonych robót i jest przygotowywany przez zamawiającego.
 • Kosztorys powykonawczy, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy.
 • Zasady weryfikacji ofert w procesie przetargowym w oparciu o kosztorys inwestorski i dociekania obiektywnej zasadności wyboru wykonawcy.
 • Zasady sporządzania umów wzajemnych, realizacyjnych w relacjach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych w procesie inwestycyjnym

 • Termin:
  Prowadzący:
  Zarządzanie halą garażową we wspólnocie mieszkaniowej - lokal odrębny czy część wspólna nieruchomości, odrębna umowa o zarządzanie, przyłącza w obrębie hali garażowej dot. całego budynku
 • Garaż jako odrębna nieruchomość lokalowa i jako część nieruchomości wspólnej - podobieństwa i różnice
 • Prawa i obowiązki współwłaścicieli lokalu garażowego w odniesieniu do lokalu garażowego i wspólnoty mieszkaniowej
 • Prawne sposoby zarządu lokalem garażowym
 • Głosowanie we wspólnocie z lokalem garażowym
 • Wpływ lokalu garażowego na strukturę kosztów nieruchomości
 • Budżetowanie kosztów obsługi garażu i wspólnoty z lokalem garażowym
 • Rozliczanie kosztów lokalu garażowego

 • Termin:
  Prowadzący:
  Zarządzanie nieruchomościami z uwzględnieniem specyfiki rynku miejscowego

  Termin:
  Prowadzący:
  Dojazd do nieruchomości - prawo, organizacja i zarządzanie
  Wymogi prawa budowlanego
 • Ustalenia planistyczne i kwestie MPZP
 • Wymogi przeciwpożarowe
 • Kwestie własności terenów wokół budynków
 • Rodzaje dróg i dojazdów/dojść do nieruchomości
 • Postępowanie o ustanowienie drogi publicznej
 • Organizacja ruchu na drodze do nieruchomości
 • Utrzymanie dojazdów do nieruchomości: czystość, porządek, bezpieczeństwo na drogach wewnętrznych, ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości
 • Współpraca z gminą oraz z innymi właścicielami sąsiednich nieruchomości
 • Odpowiedzialność właściciela/zarządcy za zdarzenia powstałe na drogach do nieruchomości

 • Termin:
  Prowadzący:
  Skutki zbycia nieruchomości - opłata adiacencka, renta planistyczna oraz użytkowanie wieczyste

  Termin:
  Prowadzący:
  Obsługa nieruchomości gminnych w praktyce
 • Użytkowanie wieczyste gruntu – uczestnictwo m.st. Warszawy jako trzeciej strony czynności prawnej z uwagi na posiadanie udziałów w budynku stanowiącym nieruchomość wspólną.
 • Weryfikacja prawidłowości operatu szacunkowego.
 • Podatek dochodowy wspólnoty mieszkaniowej, zwolnienia od podatku, VAT, rozliczanie pożytków.
 • Zasady rozliczania mediów.
 • Adaptacje, przebudowy strychów w zakresie ustawy o własności lokali i gospodarowaniu nieruchomościami w nieruchomościach z udziałem jednostki samorządu.
 • Sprzedaż lokalu powstałego w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości.
 • Sporządzanie umów przedwstępnych sprzedaży lokali.
 • Sposoby rozwiązywania niekorzystnych dla wspólnoty mieszkaniowej umów z administratorami.
 • Administrator jako członek zarządu wspólnoty – etyka zawodowa zarządcy nieruchomości.
 • Zarząd komisaryczny - regulacje prawne dotyczące sposobu ustanowienia i okresu trwania (przesłanki konieczne do likwidacji zarządu komisarycznego).

 • Termin:
  Prowadzący:
  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - przygotowanie budynku, obowiązki właściciela i administratora nieruchomości
 • Nowe obowiązki wynikające z nowej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Procedury postępowania przy termomodernizacji.
 • Audyt energetyczny a certyfikat energetyczny.
 • Omówienie typu budynków, które powinny mieć kartę audytu energetycznego lub świadectwo energetyczne.
 • Przygotowanie budynku do audytu energetycznego: przygotowanie dokumentacji - czynności zarządcy nieruchomości.
 • Jak sprawnie przeprowadzić audyt energetyczny budynków? Inwentaryzacja techniczno – budowlana.
 • Weryfikacja prawidłowości wykonania audytów energetycznych. Najczęściej występujące w audytach błędy.
 • Zasady finansowania termomodernizacji budynków: jak otrzymać premię termomodernizacyjną, jak sfinansować przedsięwzięcie termomodernizacyjne, przygotowanie wniosków oraz umów.
 • Nowa dokumentacja przy prowadzeniu audytu i remontów nieruchomości.

 • Termin:
  Prowadzący:
  Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
 • Co to jest stan prawny nieruchomości
 • Ustalenie własności na podstawie KW i EGiB
 • Sprawdzenie przeznaczenia nieruchomości w MPZP
 • Sprawdzenie, czy nieruchomości nie jest wpisana do rejestru zabytków lub ewidencji
 • Sprawdzenie, czy nie toczą się postępowania dot. prawidłowości nabycia nieruchomości przez gminę bądź SP
 • Ustalenie, czy nie ma roszczeń dot. nieruchomości
 • Ustalenie, czy na nieruchomości nie zostały ustanowione prawa rzeczowe
 • Ustalenie czy na nieruchomości nie ma ustanowionych służebności bądź nie istnieją służebności zwyczajowe
 • Ustalenie kwestii korzystania z nieruchomości - kwestie meldunkowe, kwestie najmu z mocy prawa, zasiedzenie nieruchomości, podział nieruchomości, także podział do korzystania
 • Ustalenie legalności i stanu naniesień na nieruchomości oraz dokonanych zmian w nieruchomości

 • Termin:
  Prowadzący:
  Mykologia w zarządzaniu nieruchomościami czyli co oznacza wilgoć w lokalu/budynku

  Termin:
  Prowadzący:
  Wspólnota mieszkaniowa w pigułce - kompendium wiedzy
 • Moduł I - Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej: nieruchomości wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty, granica nieruchomości wspólnej, samodzielny lokal i wyodrębniony lokal, udziały, członkowie wspólnoty, prawa i obowiązki członków wspólnoty
 • Moduł II - Powstanie i zorganizowanie wspólnoty mieszkaniowej: akt założycielski, rejestracja, statut wspólnoty mieszkaniowej, organy wspólnoty mieszkaniowej, wspólnota "mała", wspólnota "duża"
 • Moduł III - Zarząd wspólnoty: skład i odpowiedzialność zarządu oraz jego członków, obowiązki i prawa i zarządu, wynagrodzenie członków zarządu, kontrola działalności zarządu
 • Moduł IV - Zebrania wspólnoty: zwoływanie, organizacja i przeprowadzenie zebrania, głosowanie nad uchwałami, protokołowanie zebrania, zaskarżanie uchwał, pierwsze zebranie
 • Moduł V - Organizacja funkcjonowania wspólnoty: przyjęcie obowiązkowych regulacji (uchwał), przyjęcie innych uchwał
 • Moduł VI - Finanse we wspólnocie mieszkaniowej: przepisy prawa regulujące gospodarkę finansową we wspólnocie: prowadzenie rozrachunków wspólnoty, rozliczenia mediów, procedura skutecznej windykacji dłużników, sprawozdawczości wspólnot
 • Moduł VII – Problemy wspólnot: przejęcie nieruchomości, wspólnota a inne nieruchomości

 • Termin:
  Prowadzący:
  Problematyka działek budowlanych z uwzględnieniem służebności gruntowych

  Termin:
  Prowadzący:
  Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
 • Moduł I - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: przepisy ogólne, reguły zabudowy i zagospodarowania działki, jakim warunkom powinny odpowiadać budynki i pomieszczenia, jakie winno być obowiązkowe wyposażenie budynków, obowiązkowe normy zachowania bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego oraz użytkowania, zaostrzony obowiązek ochrony przed hałasem, drganiami i jakości energetycznej - oszczędność energii, praktyczne uwagi stosowania WT i uzyskiwania zgód na odstępstwa od nich.
 • Moduł II - Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych: przepisy ogólne, obowiązkowe kontrole okresowe budynków, zasady prowadzenia remontów budynków, ogólne warunki użytkowania budynków, obowiązki użytkowników lokali mieszkalnych, zasady użytkowania instalacji sanitarnych ( wentylacji, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji, centralnego ogrzewania) przewodów wentylacyjnych i dymowych, zasady bezpiecznego użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych, użytkowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych wraz z osprzętem i urządzeniami, praktyczne porady dostosowania się do obowiązujących unormowań i ich egzekucji od: lokatorów, najemców i innych użytkowników.

 • Termin:
  Prowadzący:
  Ocena stanu ochrony cieplnej budynków, izolacje cieplne budynków. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynków: świadectwo charakterystyki energetycznej, termomodernizacja, audyt energetyczny i remontowy, badania termowizyjne, zasady działania, ćwiczenia z kamerą termowizyjną
 • Izolacje cieplne budynków: ocieplenie stropodachów wentylowanych, poddaszy nieużytkowych, połaci dachów skośnych, ścian szczelinowych, szczelin dylatacyjnych
 • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie: kolektory słoneczne cieczowe, kolektory słoneczne powietrzne, gruntowe pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, energia wiatru, kotłownie lokalne (biomasa), kogeneracja

 • Termin:
  Prowadzący:
  Odpowiedzialność odszkodowawcza przedstawicieli administracji publicznej i funkcjonariuszy za błędy w pracy
 • Odpowiedzialność władz publicznych w świetle Konstytucji
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone
 • Analiza wyroków Trybunału Konstytucyjnego
 • Tematyka prywatyzacji zadań publicznych a odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności odszkodowawczej

 • Termin:
  Prowadzący:
  Eksploatacja obiektów i urządzeń technicznych - założenia techniczne a praktyka

  Termin:
  Prowadzący:
  Organizacyjne, techniczne i ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej oraz wspólnoty mieszkaniowej w aktualnym systemie prawnym

  Termin:
  Prowadzący:
  Planowanie i przeprowadzanie remontów oraz konserwacji - przeglądy, określanie potrzeb, klasyfikacja pilności zadań, finansowanie

  Termin:
  Prowadzący:
  Place zabaw - planowanie, eksploatacja i bezpieczeństwo

  Termin:
  Prowadzący:
  Koszt szkolenia: Koszt uczestnictwa jednej osoby w jednym z w/w szkoleń wynosi:
  • 250,00 zł. + 23% VAT - dla członków Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSZN
  • 280,00 zł. + 23% VAT - dla osób spoza PFSZN
  Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zebranie co najmniej 15 osobowej grupy. Wszystkie w/w szkolenia to szkolenia jednodniowe w wymiarze od 4 do 8 godzin edukacyjnych. Koszt uczestnictwa jednej osoby w jednym szkoleniu obejmuje:
  • przygotowanie szkolenia pod względem merytorycznym
  • przygotowanie i dostarczenie uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie papierowej
  • przerwę kawową
  • certyfikaty udziału w szkoleniu dla każdego uczestnika
    Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu: W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej drogą mailową na adres pfszn@pfszn.pl lub faxem na nr (22) 622 11 32. Kliknij tu aby pobrać kartę zgłoszenia na szkolenie Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:
  • na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
  • na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zostanie pobrana opłata w wys. 50 %
  • mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zostanie pobrana opłata w wys. 100%
  Brak powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami organizacyjnymi. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia. Uwaga: Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać wraz z dowodem wpłaty.
  Zaproponuj temat szkolenia:

   Imię i nazwisko (wymagane)

   Adres email (wymagane)

   Wpisz temat szkolenia jaki Cię interesuje (wymagane)

   Uwagi i sugestie dot. merytoryki szkolenia:

   Przepisz znaki z obrazka: captcha