„Umowy w obrocie gospodarczym – umowy developerskie” szkolenie 22 listopada 2010 r.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat zasad prawidłowego sporządzania umów developerskich oraz nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowego sporządzania takich umów.

 

 

Program szkolenia:

1. Charakter prawny umów developerskich. Tryb i formy zawierania umów developerskich.

2. Strony umowy: precyzyjne określenie stron umowy, weryfikacja danych dotyczących kontrahentów, omówienie zasad reprezentacji, zawieranie umów przez pełnomocnika.

3. Przedmiot umowy developerskiej. Rodzaje umów developerskich z uwagi na przedmiot umowy.

4. Zasada swobody umów – kształtowanie praw i obowiązków stron umowy developerskiej.

5. Jakie klauzule warto zawrzeć w umowach developerskich.

6. Dodatkowe postanowienia umowne i ich praktyczne konsekwencje (m.in. zadatek, odstępne, prawo odstąpienia od umowy).

7. Zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umów developerskich.

8. Zmiana umowy, rozwiązywanie umowy ze skutkiem natychmiastowych lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia, odstąpienie od umowy. Wzajemne rozliczenia stron w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

9. Zarząd nieruchomością wspólną.

10. Pozostałe niezbędne elementy umowy developerskiej

11. Przekształcenia podmiotowe w obrębie stron umowy.

12. Umowy Developerskie jako wzorce umowne. Ich znaczenie prawne.

13. Klauzule niedozwolone w umowach developerskich. Omówienie najnowszego orzecznictwa sądowego i arbitrażowego w tym SOKiK.

14. Dochodzenie roszczeń z umów developerskich. Przedawnienie roszczeń, okoliczności przerywające bieg terminu przedawnienia.

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł/osoba dla Członków PFSZN)
Termin: 22 listopada 2010 roku
Godziny: 10.00 – 16.00 (osiem godziny w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Agata Maksjan
– radca prawny, właścicielka kancelarii radcowskiej – specjalista w zakresie prawa gospodarczego (m.in. nieruchomości, leasing, umowy handlowe w obrocie gospodarczym, prawo pracy, windykacja należności), mediator – Członek Polskiego Centrum Mediacji, trener