Walne zgromadzenie CEPI, Florencja 14-15.05.2009

Walne Zgromadzenie CEPI -FLORENCJA  14-15. Maj 2009  Pierwszy raz przedstawiciele trzech federacji zarządców nieruchomości z Polski tj. Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości, Polska Federacja Zarządców Nieruchomości oraz Polska Federacja Rynku Nieruchomości brali udział w Walnym Zgromadzeniu CEPI. CEPI tworzą dwie organizacje CEAB i EPAG.. Organizacje z krajów europejskich zrzeszających zarządców nieruchomości sfederowani są w CEAB-Europejskiej Konfederacji Zarządców Nieruchomości.

Ten rok to rok szczególny zarówno dla polskich zarządców, którzy od 01.01.2009  przystąpili do CEAB, ale także dla samego CEAB z racji 20 lecia jego utworzenia.

Obchody rocznicowe stanowiły jeden z punktów Walnego Zgromadzenia, choć należy podkreślić zdecydowanie roboczy charakter tego spotkania.

Jednym z głównych tematów merytorycznych, Walnego Zgromadzenia były standardy zawodowe zarządców nieruchomości a zasadniczo rozpoczęcie procesu ich określenia w sposób uniwersalny dla wszystkich  organizacji zrzeszonych w CEAB.

Problematyce tej poświęcono cały panel dyskusyjny w pierwszym dniu poprzedzającym walne obrady. Dyskusja była bardzo konstruktywna z aktywnym udziałem przedstawicieli polskich organizacji. W wyniku wspólnych uzgodnień określono zasady postępowania oraz kierunki działania w celu wypracowania uniwersalnych europejskich standardów zawodowych dla CEAB. Powołano grupy robocze, które zobowiązano do usystematyzowania informacji spływających od organizacji członkowskich w zakresie procedur, funkcji, obowiązków i czynności w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Walne Zgromadzenie CEAB, pomimo podniosłej atmosfery rocznicowej, cechowało się dużą rzeczowością i wspaniałym prowadzeniem przez Prezydenta CEPI  Timo Multanena.

Formalnie nawiązywało do zasad przyjętych dla podobnych obrad w naszym kraju i naszych organizacji. Zaakceptowano sprawozdanie finansowe, poparte raportem z audytu, a także przyjęto budżet organizacji na 2009 rok.

W zakresie merytorycznym przyjęto raport Zarządu w zakresie standardów zawodowych zarządców  nieruchomości, kontroli wdrażania dyrektyw w sprawie usług i kwalifikacji, w sprawie świadectw charakterystyki energetycznej i środowiska oraz w sprawie wspólnego stanowiska w świetle kryzysowej sytuacji na rynku nieruchomości. Przyjęto raport w zakresie edukacji oraz komunikacji między stowarzyszeniowej.

Istotną część merytorycznej dyskusji poświęcono projektowi stworzenia  internetowej europejskiej strony nieruchomościowej. Ten zorientowany komercyjnie projekt wywołał kontrowersje wśród organizacji członkowskich zrzeszonych w EPAG, w istocie bezpośrednio zainteresowanych funkcjonowaniem tej strony internetowej. Po gorącej dyskusji oraz w wyniku głosowania większością głosów przyjęto projekt stworzenia tej strony internetowej w wersji zaproponowanej przez Zarząd do realizacji.

Walne Zgromadzenie zakończyło się ustaleniami organizacyjnymi w tym przyjęciem harmonogramu zgromadzeń i spotkań na nadchodzące cztery  lata.

Podsumowując spotkanie we Florencji należy zauważyć iż coraz więcej organizacji europejskich widzi potrzebę współpracy w ramach CEPI. Jednocześnie CEPI dostrzega potrzebę reformowania swojej organizacji w kierunku jednolitej strukturalnie, efektywnej i silnej organizacyjnie formacji

będącej aktywnym graczem na europejskim rynku nieruchomości.

CEPI podtrzymuje swoje dążenie do stanowienia platformy przekładającej działania i oczekiwania zawodów nieruchomościowych na struktury Unii Europejskiej według sprawdzonej zasady, iż silny może więcej.

 

Jarosław Zieliński