Zawód zarządcy nieruchomościami jest zawodem istniejącym od bardzo wielu lat, ale dopiero gospodarka rynkowa spowodowała, że zawód ten znalazł swe miejsce w ustawodawstwie polskim.
Zarządzanie nieruchomością stało się działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców.

Znowelizowana w dniu 24 sierpnia 2007 roku Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 184 ust.2, tak definiuje zarządcę nieruchomościami: „Zarządcą nieruchomości jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.”

Zarządzanie nieruchomością
polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
 3. zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;
 4. bieżące administrowanie nieruchomością;
 5. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
 6. uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Zarządcą nieruchomości może być wyłącznie osoba fizyczna posiadając licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Licencje zawodowe nadaje Minister Infrastruktury na wniosek osoby zainteresowanej.

O nadanie licencji może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
 • posiada wyższe wykształcenie;
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami;
 • odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Licencję zawodową zarządcy nieruchomości może otrzymać również osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, jeśli spełni powyższe warunki oraz wykaże się biegłą znajomością języka polskiego
Posiadanie licencji, to warunek wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.